• ŠVP MATERSKÁ ŠKOLA

    • ZÁKLADNÁ  ŠKOLA  S  MATERSKOU  ŠKOLOU  KRIVANY

      

      

      

     ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM

     „Svet okolo nás“

      

     Prerokované pedagogickou radou dňa: 29.08.2016
     Prerokované radou školy dňa:
     Predložený zriaďovateľovi: 22.08.2016
     Vydaný dňa: 31.08.2016
     Vypracovala: Bc. Monika Kulpová

     Obsah

     1. Vlastné  ciele  a  poslanie  výchovy  a  vzdelávania

     2. Stupeň vzdelania

     3. Vlastné  zameranie  materskej  školy

     4. Dĺžka  dochádzky  a  formy  výchovy  a vzdelávania

     5. Učebné osnovy

     6. Vyučovací jazyk

     7. Spôsob,  podmienky  ukončovania  výchovy  a  vzdelávania  a vydávanie dokladu  o  získanom  vzdelaní

     8. Personálne zabezpečenie

     9. Materiálno – technické a priestorové podmienky

     10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

     11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

     12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

     13. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

      

     ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM :

     „Svet okolo nás“

      

     1. Vlastné  ciele  a  poslanie  výchovy  a  vzdelávania:

      

     • podporovať  a rozvíjať kontakty medzi deťmi minority a majority, umožňovať rešpektovanie názorov detí
     • formovať a rozvíjať osobnosť, pozitívne hodnotové orientácie, sebarealizáciu, sebapoznanie, sebahodnotenie, sebaakceptáciu
     • prostredníctvom pohybových aktivít a činností rozvíjať asertívne správanie a vôľové vlastnosti detí
     • zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť s cieľom pozitívnej adaptácie organizmu na meniace sa podmienky vonkajšieho a vnútorného prostredia a dosiahnutia pocitu osobnej spokojnosti
     • umožňovať deťom dostatočne sa aktívne rečovo vyjadrovať, využívať možnosť individuálnej komunikácie
     • v prípade detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou, zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia klásť dôraz na individuálny prístup

      

     1. Stupeň vzdelania

     Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov). Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

      

      

     3. Vlastné  zameranie  materskej  školy

      

        Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

     Základná škola s materskou školou je spoločným zariadením s právnou subjektivitou od roku 2003. V súčasnosti sa nachádzame v spoločnej budove, ktorá je po rekonštrukcii. MŠ má 2 triedy. Prvá trieda sa nachádza na 2.poschodí, je priestranná a podnetná pre deti. MŠ má jednu miestnosť, ktorá nám slúži ako telocvičňa či na vykonávanie niektorých edukačných aktivít, má jednu spálňu, miestnosť na učebné pomôcky, hygienické zariadenie a chodbu, na ktorej sú umiestnené skrinky na prezliekanie detí. Interiér MŠ je vyhovujúci, je zrekonštruovaný a vybavený novým nábytkom v triede, šatni a školskej jedálni. S hračkami a hrovým materiálom sme primerane zabezpečení, priebežne sa doplňuje podľa potreby.

     Druhá trieda sa nachádza na prízemí je priestranná, vybavená farebnými stolmi a stoličkami a primerane zabezpečená hračkami a hrovým materiálom.

     Keďže našu MŠ navštevujú deti z majority aj minority, prebieha u nás inklúzia. Inklúzia znamená koncept, kedy sa majoritná aj minoritná komunita prispôsobujú navzájom a upravujú životné prostredie v najširšom slova zmysle tak, aby vyhovovalo obom komunitám. Princíp inklúzie znamená vytvorenie podmienok pre to, aby sa ľudia s postihnutím v plnom rozsahu mohli zúčastniť na spoločenských aktivitách, ktoré sú otvorené ľuďom bez postihnutí.

        Na organizačnú formu – pobyt vonku sa využívajú priestory základnej školy – školský dvor a školské ihrisko, multifunkčné ihrisko. V budúcnosti je potrebné zabezpečiť školský dvor primeraným zariadením z dreva nakoľko momentálne zariadenie nie je pre MŠ vyhovujúce. Využívame aj priestory telocvične.

        Deti z MŠ sa stravujú v školskej jedálni spoločne so žiakmi zo základnej školy.

        Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje podľa učebných osnov. Keďže deti rozprávajú nárečím, niektoré rómskym jazykom, rozhodli sme sa rozvíjať hlavne jazykovú zložku a osvojovanie štátneho jazyka.

     Zameriavame sa tiež aj na vedenie detí k zdravému životnému štýlu a usilujeme sa o ich zdravý a bezpečný život – zaradením pohybových aktivít, zameraním sa na zdravú výživu.

     Našou snahou je vytvoriť prostredie materskej školy s priaznivou socioemočnou klímou s dôrazom na rozvoj tvorivosti a učenia formou hry. Inkluzívnym vzdelávaním úzko spolupracovať s rodičmi, terénnymi pracovníkmi a ďalšími odborníkmi. Víziou našej materskej školy je vytvoriť optimálny súbor podmienok a okolností pre deti predškolského veku, aby mali pocit, že prežili šťastné detstvo, detstvo v ktorom nechýba istota a harmónia dodávajúca silu k zodpovednému zvládnutiu neskorších úloh.

      

     4. Dĺžka  dochádzky  a  formy  výchovy  a vzdelávania

      

        Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej dochádzky.

     V prvej triede s celodennou prevádzkou poskytuje materská škola v prípade záujmu rodičov aj poldennú formu výchovy a vzdelávania. V druhej triede je len poldenná forma vzdelávania v rozsahu päť hodín denne v dopoludňajšom čase.

      

     5. Učebné osnovy

      

     Učebnými osnovami našej materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

      

     Východiská plánovania

     - Výchovno-vzdelávacia činnosť je plánovaná týždenne vzhľadom na špecifiká práce v materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním, kedy predprimárne vzdelávanie zabezpečujú striedavo na zmeny dve učiteľky. Plán výchovno-vzdelávacej činnosti chápaný ako súčasť prípravy na výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorého forma a spôsob vedenia sú schválené pedagogickou radou. Plán vypracúva učiteľka rannej zmeny pre svoju priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v konkrétnej triede.

      - Učiteľky vzájomne spolupracujú v rámci prípravy a plánovania svojej výchovnovzdelávacej činnosti v konkrétnej triede, ale i v celej materskej škole. Je úplne na ich vzájomnej súčinnosti a dohode, koľkokrát maximálne za týždeň zaradia jednotlivé vzdelávacie oblasti. V rámci cielenej vzdelávacej aktivity zohľadňujú možnosť voľby vzájomne kombinovať a prelínať príslušné vzdelávacie oblasti.

     - Učiteľky vychádzajú pri plánovaní z poznania aktuálnej úrovne detí. Rešpektujú ich potreby, prirodzenú variabilitu a sociokultúrne prostredie.

     - Súčasťou plánovania je zohľadnenie vymedzených tém, ktoré sú interným materiálom materskej školy. Voľba konkrétnej témy a dĺžka jej časového úseku je na uvážení a dohode učiteliek danej triedy. Témy predstavujú ucelenú opornú konštrukciu pre štrukturovanie konkrétneho obsahu vzdelávania, ale zohľadňujú i zmysluplný situačný kontext aktivít s deťmi v rámci určitého obdobia, ako i tradíciu a podmienky našej materskej školy. Jednotlivé témy je možné podľa potreby učiteliek danej triedy zlúčiť, prípadne akokoľvek zmeniť ich poradie z dôvodu materiálno-technického zabezpečenia plánovaných aktivít v triedach. Pri realizácii projektov a centrálnych aktivít materskej školy je potrebná spolupráca medzi všetkými učiteľkami, ale i vedením materskej školy.

     - Učiteľka plánuje systematickým spôsobom od menej náročných požiadaviek na dieťa k náročnejším a rešpektuje metodické postupy špecifické pre jednotlivé vzdelávacie oblasti. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti môžu učiteľky, ale nie je to ich povinnosťou, využívať i adaptácie výkonových štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí. Výkonové štandardy môžu v rámci plánovaných aktivít deliť, ale i integrovať do logických celkov podľa vlastného uváženia zohľadňujúc rozvojové možnosti detí v konkrétnej triede.

     - Učiteľka zohľadňujúc sociokultúrne prostredie detí sama autonómne rozhoduje na základe charakteru formulácie konkrétneho výkonového štandardu, či k jeho dosiahnutiu smeruje priebežne vytvorením príležitostí prostredníctvom prirodzených každodenných socializačných situácií v rámci dlhšieho časového obdobia, alebo ich je potrebné plánovať a realizovať v konkrétnych cielených vzdelávacích aktivitách.

     - Na základe hlbšieho poznania charakteristiky jednotlivých vzdelávacích oblastí, ako aj poznania vzdelávacích štandardov, si učiteľka samostatne volí vhodné metódy, stratégie, formy a prostriedky pre svoju plánovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ich výber a uplatňovanie je právom každého pedagogického zamestnanca.

     - Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľky dôsledne uplatňujú princípy inkluzívneho vzdelávania. Materská škola pre začlenené deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vytvára v prípade potreby v úzkej spolupráci s centrom špeciálnopedagogického poradenstva vhodné podmienky prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu alebo prostredníctvom vzdelávacích programov určených pre školy, ktoré vzdelávajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      

      

     6. Vyučovací jazyk

      

     Vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky.(výchovno-vzdelávacia činnosť, komunikácia sa uskutočňuje v štátnom – slovenskom jazyku)

      

     7. Spôsob,  podmienky  ukončovania  výchovy  a  vzdelávania  a vydávanie dokladu  o  získanom  vzdelaní

      

     Obvyklý spôsob rozlúčky s predškolákmi je uskutočňovaný formou kultúrneho programu, kde deti slovom, spevom a tancom prezentujú svoje schopnosti a zručnosti. Absolvent predprimárneho vzdelávania má poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k propedeutike (základom) kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti a je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti. Dokladom o získanom stupni vzdelania- ISCED 0, je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola v zmysle školského zákona.

      

     8. Personálne zabezpečenie

      

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú tri učiteľky predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.

      

     9. Materiálno – technické a priestorové podmienky

      

     Triedy sú priestranné a podnetné pre deti. Spálňa spĺňa kapacitné požiadavky. Sociálne zariadenia v prvej a druhej triede je potrebné vymeniť pre vysoký počet závad v minulosti. Momentálne vybavenie a stav hračiek, učebných pomôcok, spotrebného materiálu, detskej aj učiteľskej knižnice, telovýchovného náradia a náčinia, audiovizuálnej techniky je na dobrej úrovni. Prostredníctvom projektu MRK II. sú triedy v rámci zamerania MŠ vybavené predmetmi, didaktickými pomôckami a hračkami, ktoré provokujú deti ku komunikovaniu (knihy, obrázky, maňušky, digitálne technológie, CD s detskými piesňami a rozprávkami v rómskom jazyku atď.)

      

     10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

      

     Podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý možno aplikovať na podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, zriaďovateľ spolu so zástupcom pre oblasť materskej školy je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia detí a všetkých dospelých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracovisku a v jeho priestoroch.

     Materská škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinne:

     • prihliada na základné fyziologické potreby detí

     • vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov

     • zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí

     • poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

     • vedie evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovnovzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou.

        Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania detí v materskej škole. Deti sa prostredníctvom tohto obsahu učia chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie.

     Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne rozpracovaná v prevádzkovom poriadku a v školskom poriadku materskej školy.

      

     11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

      

     Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

      

     12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

      

     Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

      

     13. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

      

     Každý pedagogický zamestnanec má právo neustále sa vzdelávať. Priebežne cez rok ponúkame zvyšovanie odborných kompetencií cez rôzne semináre na odborné témy. Odborné kompetencie si zvyšujú počas školského roka aj prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov ponúkaných MPC v Prešove a sebavzdelávaním- štúdiom odbornej literatúry.

     Pedagogickí zamestnanci sa považujú za nositeľov vzdelanosti v zmysle odovzdávania kultúrnych hodnôt a kultivácie mladej generácie. Súčasnosť zvyšuje  spoločenskú požiadavku na výkon pedagogických zamestnancov, aby boli inovátormi, manažérmi, konzultantmi i tvorivými zamestnancami, čo si vyžaduje nové profesijné kompetencie.

     Výsledkom sú požiadavky na kontinuálne vzdelávanie týkajúce sa dvoch najvýznamnejších zmien:

      1. zmeny profesie pedagogického zamestnanca ako takej, vyvolanej vonkajšími požiadavkami, systémom, prostredím, regiónom apod.,
      2. v potrebe osobnej zmeny ako reakcii na vonkajšie podmienky – zmena pedagogického zamestnanca na profesionála.

     Na základe Plánu kontinuálneho vzdelávania na školský rok sa pedagogickí zamestnanci, v závislosti od potrieb a možností školy a zriaďovateľa, zapoja do:

     • adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov,
     • inovačného vzdelávania učiteľov osvojujúcich si inovačné, alternatívne stratégie a metódy edukácie,
     • aktualizačného vzdelávania učiteľov na udržanie učiteľských kompetencií počas výkonu profesie,
     • špecializačného vzdelávania pre učiteľov pripravujúcich sa na výkon špecializačných funkcií triedny učiteľ, uvádzajúci učiteľ, cvičný učiteľ, vedúci metodického združenia,
     • funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov,
     • špecializačného        inovačného a funkčného inovačného vzdelávania učiteľov a vedúcich zamestnancov na znovu potvrdenie ich profesijných kompetencií.

     Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je podrobne rozpracovaná v ročnom pláne ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

      

     Priebežne plnené štandardy

     Jazyk a komunikácia

     1. Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými.
     2. Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný kontakt, hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii.
     3. Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.
     4. Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu.
     5. Rozumie spisovnej podobe jazyka.
     6. Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá a uvedie jednoduché príklady.
     7. Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou (básničkou) a prozaickými žánrami.
     8. Pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne (v primeraných ekvivalentoch) používa výrazy ako autor, kniha, strana, spisovateľ.
     9. Používa knihu správnym spôsobom.
     10. Identifikuje niektoré písmená abecedy.
     11. Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od podložky je primeraná.
     12. Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú intenzitu tlaku na podložku.

      

     Človek a spoločnosť

     1. Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach.
     2. Vie, koľko má rokov.
     3. Predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov v triede, pozná mená učiteliek v triede.
     4. Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) s inými osobami – deťmi i dospelými.
     5. Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácií.
     6. Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu.
     7. Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania.
     8. Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým.
     9. Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov.
     10. Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.
     11. Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.
     12. Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – pozitívne i negatívne.
     13. Opíše aktuálne emócie.
     14. V dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých).
     15. Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie.
     16. Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých.
     17. Poskytne iným pomoc.
     18. Obdarí druhých.
     19. Podelí sa o veci.
     20. Ocení dobré skutky.
     21. Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.
     22. Nenásilne rieši konflikt.
     23. Odmieta nevhodné správanie.
     24. Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania.

      

     Zdravie a pohyb

     1. Má správne držanie tela v stoji a v sede.
     2. Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného papiera, umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.).
     3. Ovláda základné sebaobslužné činnosti.
     4. Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní.
     5. Udržiava poriadok vo svojom okolí.
     6. Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.


     UČEBNÉ OSNOVY

      

     ŠVP s názvom- Svet okolo nás, je rozdelený obsahovými celkami na mesiace a každý obsahový celok má témy týždňa.

      

     September

      

     OBSAHOVÝ CELOK:        DOMA A V MATERSKEJ ŠKOLE  

      

     TÉMY:          Už sme zase v škôlke

                             Hračky a predmety

                             Kto sa o nás stará

                             Najkrajšie miesto

      

      

     Charakteristika obsahového celku:

     Je to obdobie poznávania všetkého nového - adaptácia dieťaťa na nové prostredie, zoznamovanie sa s novými kamarátmi, s učiteľkami, zamestnancami MŠ, s novým prostredím školy a triedy, s režimom MŠ, novými hračkami, triednymi pravidlami, spoločenskými hodnotami. Poznávajú prácu zamestnancov a vedia ju pomenovať – učiteľ, upratovačka, kuchárka. Je to obdobie snahy o vzájomné spolužitie, ktorému je prispôsobené všetko dianie v MŠ. Nastáva prvé odlúčenie od rodiny, dieťa je oveľa citlivejšie, vyžaduje si vľúdny, milý prístup všetkých zamestnancov. Je to doba motivačných cvičení, nových básní, riekaniek, nových hier s novými kamarátmi, s novými aj svojimi hračkami. Deti si osvoja elementárne poznatky o meste, v ktorom žijú, o zemi, kultúre – ako sa volá mesto, v ktorom žijú so svojom rodinou.


      

     Október

      

     OBSAHOVÝ CELOK:  FAREBNÁ JESEŇ

      

     TÉMY:          Dopraváčik

     Stromy a kríky

     Ovocie a zelenina

     Počasie a slnko

      

      

     Charakteristika obsahového celku:

     Deti budú postupne sledovať zmeny v prírode. V okolitej blízkej prírode na vychádzkach budú zbierať plody jesene. Budú pozorovať farebnosť jesennej prírody a vytvárať rôzne práce z nazbieraných listov a plodov. Farebnosť prírody zachytávajú vo svojich kresbách, výtvarných činnostiach, nalepovaní, vystrihovaní, podieľajú sa na výzdobe a estetizáciíi prostredia MŠ aj triedy. Uskutočníme environmentálnu vychádzku do blízkeho okolia – hry v prírode, športovanie, dýchame čerstvý vzduch. Začína obdobie zberu ovocia a zeleniny – deti sa s nimi zoznamujú, pomenúvajú a rozlišujú rôzne druhy. Oboznámia sa s významom vitamínov pre naše zdravie. Oboznamovať sa budú aj s poznávaním cesty do MŠ, bezpečnosťou cestnej premávky a dodržiavaním cestných pravidiel. Budú poznávať význam niektorého počasia z hľadiska užitočnosti pre prírodu, napr. keď prší dážď, svieti slnko, dozrieva ovocie a zelenina.

      

      

     November

      

     OBSAHOVÝ CELOK:        ŽIJEME ZDRAVO

      

     TÉMY:          Ľudské telo a starostlivosť o zdravie

     Potraviny a stravovanie                                                                                                                                                                                

     Lesné a voľne žijúce zvieratá

     Pracovné profesie

      

     Charakteristika obsahového celku:

     Prostredníctvom edukačných aktivít budeme utvárať u detí správne stravovacie a hygienické návyky a pozitívny postoj ku konzumácií zdravých jedál a nápojov. Posilňovať starostlivosť o vlastné zdravie, uvedomovať si význam správnych hygienických návykov vo vzťahu k osobnej čistote a starostlivosti o svoje telo. Budú poznávať lesné a voľne žijúce živočíchy a utvárať pozitívny vzťah k zvieratám a živočíchom vo všeobecnosti. Priblížime im rôzne pracovné profesie, cez ktoré si deti osvoja rôzne zručnosti. Vedieme deti k chápaniu dôležitosti každej práce.

      

      

     December

      

     OBSAHOVÝ CELOK:        TAJOMSTVÁ ZIMY

      

     TÉMY:          Mikuláš

     Vianoce sú za dverami

     Vianoce v našej rodine

      

      

     Charakteristika obsahového celku:

     Začiatok tohto obsahového celku je v znamení očakávania Mikuláša. Deti sa svedomito zoznamujú s novými básničkami a pesničkami, zhotovujú rôzne výrobky s mikulášskou a vianočnou tematikou, vianočné dekorácie, vianočné stromčeky. Nastáva zimné obdobie, keď sa deti tešia zo snehu a ľadu. Začína výzdoba mesta, ktorú deti pozorujú. Toto obdobie je stvorené k tomu, aby sme precítili atmosféru pohody v rodinnom kruhu, ktorú prinášajú Vianoce. Je to obdobie rozprávok, kolied, vyrábania rôznych ozdôb, perníkov a darčekov prepojených s ľudovými tradíciami a spoločných stretnutí na vianočných besiedkach. Nechýbajú darčeky pod stromčekom v MŠ, deti chystajú aj darčeky aj pre svojich najbližších. Vedieme ich k tomu, aby si vážili akýkoľvek darček a pozornosť.

      

      

     Január

      

     OBSAHOVÝ CELOK:        PRIŠIEL K NÁM NOVÝ ROK

      

     TÉMY:          Časové vzťahy

     Hviezdy a planéty

     Zimné radovánky

      

      

     Charakteristika obsahového celku:

     V tomto obsahovom celku sa deti zoznamujú s hlavnými znakmi zimného obdobia, pozorujú zmeny v prírode a zimné počasie. Vonku si užívajú zimné hry (sánkovanie, kĺzanie, stavanie snehuliakov, vyšľapávanie cestičiek). Deti robia pokusy so snehom a ľadom, a na ich základe pozorujú vlastnosti snehu, ľadu a vody. Zoznamujú sa s názvami oblečenia. Teplým oblečením predchádzajú chorobám z nachladnutia. Sú upozornené na nebezpečenstvo úrazov pri zimných hrách a aktivitách, zoznamujú sa so zimnými športmi. Využívať budeme knihy, encyklopédie a detské časopisy pre informácie o živote, o zemi, o vesmíre, prečo sa mení deň a noc, aká je naša obloha.

      

      

     Február

      

     OBSAHOVÝ CELOK:        FAŠIANGY

      

     TÉMY:          Neživá príroda

     Fašiangové tradície

     Zvieratá a vtáci v zime

      

     Charakteristika obsahového celku:

     Budeme podporovať radosť pri karnevalovej príprave (vyrábanie karnevalových masiek, pomoc pri výzdobe triedy, šatní, podpora improvizovaného detského pohybu, vyjadrenie pohybu hudbou).Z kníh a obrázkov, aj vlastným pozorovaním si osvojujú poznatky o živote zvierat v zime, poznávajú niektoré druhy vtákov, ktoré u nás zimujú a zoznamujú sa so starostlivosťou o nich v zimnom období (kŕmidla pre vtákov). Bezprostredným kontaktom s neživou prírodou budeme podnecovať detskú zvedavosť a radosť z objavovania.

      

      

     Marec

      

     OBSAHOVÝ CELOK:        ČO ROZPRÁVA KNIHA

      

     TÉMY:          Poézia a próza

     Naša vlasť                                                                                             

     Domáce zvieratá

     Jar k nám letí

      

      

     Charakteristika obsahového celku:

     V tomto obsahovom celku budeme prebúdzať záujem o knihy, o rozprávkové knihy, encyklopédie a časopisy. Umožníme deťom pripraviť si výstavku vlastných kníh, ktoré si prinesú z domu. Budeme hľadať v knihách ponaučenie, v rannom kruhu diskutovať o význame kníh, z čoho sa knihy vyrábajú, navštívime knižnicu. Deti oboznámime aj s písmenami a písaným textom – deti využívajú fiktívne písmo. Deti budú dramatizovať známe rozprávky, manipulovať s bábkami, prstovými maňuškami. Je to mesiac, v ktorom sa lúčime so zimou a vítame jar. Pozorujeme prebúdzanie prírody a jej premeny, ktoré budeme pozorovať aj pri pobyte vonku.

      

      

     Apríl

      

     OBSAHOVÝ CELOK:        PRIŠLA JAR

      

     TÉMY:          Rastliny

     Veľká noc

     Vtáky

     Život v lese

      

      

     Charakteristika obsahového celku:

     Tematický celok sa obsahovo zameriava na pozorovanie prebúdzajúcej sa prírody – rastlín aj zvierat. Zameriame sa na sviatky jari. Deti sa zoznámia so zvykmi a tradíciami Veľkej noci (výzdoba triedy a šatne). Zdobenie kraslíc – výstavka detských prác, výroba veľkonočných zvieratiek. Poskytneme možnosť poznávať zákonitosti prírody, nový život. Prostredníctvom drobných pokusov deti pozorujú rýchlenie vetvičiek, klíčenie semien. Budú poznávať rastliny, vtáky, ich význam, starostlivosť o nich, rozlišovať ich a triediť. Získajú poznatky ako ochraňovať les – kto prírode pomáha, kto jej ubližuje. Naučia sa chrániť seba a prírodu pred nebezpečnými živlami – oheň, požiar.

      

     Máj

      

     OBSAHOVÝ CELOK:        OBJAVUJEMÉ PRÍRODU

      

     TÉMY:          Život pri vode

     Nezničme si našu zem

     Moja mama

     Hmyz

      

      

     Charakteristika obsahového celku:

     Je tu téma rozprávania o rodine, láska k rodine a všetkým blízkym. Deti sa pripravujú na oslavu sviatku matiek. Zoznámia sa s novými básničkami, pesničkami – budú vyrábať darčeky pre mamičku. Pripravia pre mamky kultúrny program. Naďalej sa budeme venovať jarnej prírode – rozkvitnuté stromy, kvety a hmyz v tráve. Rôznymi technikami budeme rozvíjať detskú fantáziu, predstavivosť a zručnosti – tvoriť rôzne obrázky a výtvory. Zoznámia sa s podstatou ochrany prírody a starostlivosti o ňu, triedenie odpadu, čo je správne a čo nie. Deti sa oboznámia s prostredím okolo vodných tokov, aj nebezpečenstvá, ktoré im hrozí.

      

     Jún

      

     OBSAHOVÝ CELOK:        LETO NÁS VOLÁ

      

     TÉMY:          Deň detí

     Exotické zvieratá

     Dopravné prostriedky

     Budem školákom

      

      

     Charakteristika obsahového celku:

     V tomto obsahovom celku sa lúčime s jarou, prichádza leto a s ním slnečné, teplé a dlhé dni. Zoznámia sa s hlavnými znakmi leta a letného počasia (búrky, letný dážď). Deti oslávia svoj sviatok MDD – súťaže na školskom dvore, odmena a darček k sviatku. Uskutočníme environmentálnu vychádzku do prírody – pozorujú sa zmeny v prírode, rastliny a exotické zvieratá – ochrana prírody. Celkovo je to obdobie radostných letných hier a blížiacich sa prázdnin a dovoleniek s rodičmi pri vode. Prebieha lúčenie s deťmi – predškolákmi, ktorí dostávajú osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a odchádzajú do základnej školy.