• ŠKOLSKÝ PORIADOK MŠ

    • ZÁKLADNÁ ŠKOLA  S  MATERSKOU ŠKOLOU  KRIVANY
     ŠKOLSKÝ  PORIADOK 

     MATERSKEJ  ŠKOLY

      

     Dokument:

     Školský poriadok MŠ

     Počet listov:

     15

     V pedagogickej rade prerokovaný:

     31.08.2015

     S radou školy prerokovaný:

     30.09.1015

     Platnosť od:

     02.09.2015

     Platnosť ukončená dňa:

     31.06.2016

     Vydáva:

     Bc. Monika Kulpová

      

      

           Školský poriadok patrí medzi pedagogickú dokumentáciu školy. Obsahuje všetky dôležité skutočnosti, týkajúce sa prevádzky a vnútorného režimu školy. Riaditeľ školy vydá školský poriadok po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade.

                                   
     Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle §153 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov , zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole novelizovanou vyhláškou 308/2009 Z. z.

      

        V zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,školský zákon“), školský poriadok upravuje okrem iného najmä podrobnosti o:

      

     -     výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,

     -     prevádzke a vnútornom režime školy,

     -     podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,

     -     podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ

      

        Školský poriadok zverejní riaditeľ na verejne prístupnom mieste v škole, preukázateľným spôsobom s ním oboznámi zamestnancov a deti a informuje o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov detí.

      

      


     Školský poriadok obsahuje:

      

     I.          Všeobecné ustanovenia

      

     II.        Článok 1 Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie

                

                 Článok 2 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole,               

                                 pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími                                     zamestnancami materskej školy

      

                 Článok 3 Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

      

                 Článok 4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany                      

                                 pred sociálopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

      

                 Článok 5 Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

      

     III.       Záverečné ustanovenie

      

     Časť I.

      

     Všeobecné ustanovenia

      

        Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy, Ul. Nachajky 1/28, Krivany, v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,školský zákon“)

     Časť II

      

     Článok 1

     Prijímanie na predprimárne vzdelávanie,

     predprimárne vzdelanie

      

        Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo  piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

      

        Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (ďalej len ,,zákonný zástupca“). Deti sa prijímajú k začiatku školského roka od

     15. februára do 15. marca, pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu školského roka.

      

        O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 15 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

        Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole (ďalej len vyhláška č. 306/2008 Z. z.).

      

        Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

      

        Miesto a čas podávania žiadostí pre školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom dostupnom mieste spravidla od 15. februára. Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka konkrétnej materskej školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.

        Deti sa prijímajú do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť si zákonný zástupca prevezme v materskej škole a predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

     Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga, ktorý vo svojom posudku spracuje aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa. Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľkou materskej školy. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas), alebo o ukončení dochádzky.

     Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, na základe žiadosti zákonného zástupcu sa môžu integrovať aj deti so zdravotným znevýhodnením, deti nadané a talentované. Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté, ak dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy a iba v prípade voľného miesta. Prednostne sú prijímané deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

     Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa. Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa prijíma najmenej päť detí a najviac desať detí. Pokiaľ je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia. Do triedy sa môžu prijať najviac dve deti so zdravotným znevýhodnením. Ak sa prijalo takéto dieťa, najvyšší počet detí v triede sa znižuje o dve, za každé integrované dieťa.

      

      

     Rajonizácia pri materských školách neplatí

        Dieťa nemusí chodiť do materskej školy v mieste bydliska. Zákonný zástupca ho môže zapísať do materskej školy, ktorú si vyberie.

        Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka spravidla do 30. apríla

        Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke do 15. apríla.

        Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas školského roka vydá riaditeľka do 30 dní odo dňa podania žiadosti. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

        V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

        Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Krivany č. 01/2011 z 22.09.2011 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a školských jedálňach pri materskej škole môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

      

        Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva).

      

     Článok 2

     Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov

     v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov

      s pedagogickými zamestnancami a ďalšími

     zamestnancami materskej školy

      

     Dieťa má právo na:

     -     bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

     -     vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone,

     -     individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav,

     -     úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

     -     poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

     -     výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

     -     organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

     -     úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

     -     právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.

      

        Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

      

        Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

      

     Dieťa je povinné:

     -     neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

     -     dodržiavať školský poriadok materskej školy.

     -     chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva a výchovu a vzdelávanie,

     -     pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,

     -     konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

     -     ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,

     -     rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

      

     Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

     -     žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

     -     oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,

     -     byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

     -     na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

     -     zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy,

     -     vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

      

     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

     -     dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

     -     dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

     -     informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

     -     ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný riaditeľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,

     -     pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce  Krivany č. 02/2015 z 02.10.2015 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách v súlade s § 28 ods. 3. školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Krivany, mesačne na jedno dieťa 6 €, za poldenný pobyt 4 €.

      

        Výška príspevku je určená v súlade s § 28 ods. 6 školského zákona v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, v platnom znení. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci triednej učiteľke. V každej triede je triedna učiteľka povinná viesť o úhradách príspevkov kontrolovateľnú evidenciu.

      

     Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

     -     ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

     -     ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

     -     ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

      

        Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa uvedených bodov, zriaďovateľ materskej školy vráti alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

      

     Príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje.

      

     -     V zmysle zákona 245/2008 Z. z o zmene a doplnení niektorých zákonov o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí v školských jedálňach  pri materských školách v súlade s § 140 ods. 9 školského zákona činnosť v školských jedálňach sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je na jeden deň určený príspevok jednotne:

     -     celodenná strava: vo výške stravného limitu 1,05 €

            z toho desiata:             0,24€

                       obed:                0,60€

                       olovrant:           0,21€

      

     • poldenná strava: vo výške stravného limitu 0,84 €

            z toho desiata:             0,24€

                       obed:                0,60€

      

     Výška poplatku na režijné náklady: 0,10 €/obed pre žiakov školy.  

     Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky - § 140 ods. 10 školského zákona.

     Príspevok sa uhrádza vopred do 5. dňa v mesiaci za celý mesiac šekom alebo cez internet banking. Doklad o zaplatení je potrebné dať na určené miesto najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

      

           Článok 3

      

     Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

      

     Materská škole je v prevádzke v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 16:00 hod.

      

     Zástupkyňa riaditeľa materskej školy: Bc. Monika Kulpová

      

     Konzultačné hodiny: podľa dohody so zákonnými zástupcami

      

     Vedúca školskej jedálne: Mária Bačová

      

     Úradné dni pre verejnosť: od 7:00 hod. do 14:00 hod.

      

     V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na osem týždňov. V tomto období vykonávajú prevádzkové zamestnankyne veľké upratovanie a pedagogické zamestnankyne si čerpajú dovolenku podľa plánu. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom dva mesiace vopred.

      

     1.   Organizácia tried a vekové zloženie detí:

      

     Trieda MŠ 1.        4 – 6 - ročné deti

     Trieda MŠ 2.        3 – 4 - ročné deti

     Trieda MŠ 3.        3 – 6 - ročné deti

      

      

     2.   Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí:

      

     Trieda MŠ 1.        7:00 – 16:00 hod.

     Trieda MŠ 2.        7:00 – 12:00 hod.

     Trieda MŠ 3.        7:00 – 12:00 hod.

      

      

     V čase od 7:00 hod. do 8:00 hod. sa všetky deti schádzajú vo svojich triedach, pričom trieda č.2 a trieda č.3 sa rozchádza od 12:00 hod. do 12:30 a trieda č.1 popoludní od 14:45 do 16:00 hod.

      

     3.   Denný poriadok

        Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku. Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke v šatni príslušnej triedy.

      


     Denný poriadok  V MŠ je nasledovný:

     Trieda č.1

      

     7.00  hod. – príchod detí do MŠ

                       - hry a hrové činnosti podľa voľby detí

                       - edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia

                       - spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

     9.00 hod. – osobná hygiena, desiata

     9.30 hod. – edukačné aktivity – frontálne, skupinové, individuálne

                           – pobyt vonku

           11.30. hod. – osobná hygiena, obed

                              – odpočinok

                              - pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena

           14.00 hod. - olovrant

     14.30 hod. – hry a hrové činnosti - priamo aj nepriamo usmernené

                        - jazykové chvíľky

                       - edukačné aktivity

                       - hodnotenie dňa

     Do 16.00 hod. – odchod detí domov

      

     Trieda č.2, trieda č.3

      

     07:00          - otvorenie MŠ, schádzanie detí

                             - hry a hrové činnosti podľa priania a predstáv detí

                             - spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

                             - pohybové a relaxačné cvičenia

     09:00          - osobná hygiena, desiata

     09:30          - edukačné aktivity zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno- pohybovej, výtvarnej, grafomotorickej atď. oblasti

                             - pobyt vonku- vychádzka, školský dvor

     11:30          - osobná hygiena, obed

      

      

     4.   Preberanie detí

      

        Pri príchode dieťaťa do MŠ je zákonný zástupca povinný odovzdať zdravé dieťa službukonajúcej učiteľke osobne, nenechať dieťa v šatni bez dozoru alebo posielať dieťa do MŠ samotné. Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľ, ktorý zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi (inej splnomocnenej osobe) alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda. V prípade, že pri odovzdávaní dieťaťa zákonnému zástupcovi učiteľka zistí, že ten je pod vplyvom návykovej látky a javí známky nejasnej reči, či  neistej chôdze, môže učiteľka  odmietnuť jeho odovzdanie a volá druhému rodičovi. Ak sa to opakuje aj druhý krát – riaditeľka hlási túto skutočnosť príslušnému sociálnemu úradu UPSVaR. Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci MŠ od prevzatia až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy spravidla do 8:00 hod. a prevezme ho zvyčajne po 14:45 hod, v druhej a tretej triede po 12:00 hod. V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil činnosť ostatných detí. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Teda učiteľka neprijme do MŠ dieťa choré, a dieťa, ktoré berie antibiotiká. Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje rodičov telefonicky.  Rodič je povinný pri opätovnom návrate dieťaťa do MŠ predložiť potvrdenie od lekára, že je dieťa zdravé a môže byť opäť umiestnené v kolektíve.

     Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

     Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy nastane zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia, riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom podá návrh na preradenie dieťaťa do inej materskej školy s prihliadnutím na charakter postihnutia. V prípade, že rodič zatají nejakú skutočnosť o dieťati, alebo učiteľka zistí u dieťaťa napr. známky autizmu, alebo iné príznaky, rodič navštívi na radu učiteľky odborníka a o výsledku informuje učiteľky v triede potvrdením o zmene zdravotného stavu. V prípade, že rodič vyšetrenie odmietne, bude predčasne ukončené jeho predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

      

      

     Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.

      

      


     5.         Organizácia v šatni

      

        Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 7.00 do 8. 30 hod. a od 14.30 do 16.00 hod. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti v spolupráci s učiteľkou.

        Za poriadok estetickú úpravu v šatni zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určená prevádzková zamestnankyňa.

       

      

     6.   Organizácia v umyvárni

      

        Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú kefku a pohár. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov zodpovedá príslušná prevádzková zamestnankyňa, triedna učiteľka. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy a prevádzková zamestnankyňa.

      

      

     7. Organizácia pri jedle

      

        Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zabezpečuje tiež zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov deti prikrmuje. Nenúti ich jesť.

     Deti 2 – 3- ročné používajú pri jedle lyžičku, 4 – 5- ročné lyžičku a vidličku, postupne aj nôž. Deti 5 – 6- ročné používajú samostatne kompletný príbor.

      

        Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (mliečne výrobky, potraviny obsahujúce škrob atď.).

      

     Časový harmonogram podávania jedla:

     - desiata:      9.00 – 9.30 hod.

     - obed:       11.30 – 12.30 hod.

     - olovrant:  14.00 – 14.30 hod.

      

      

        Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 24. hod. vopred, po nedeli alebo sviatku do 08.00 hod. u vedúcej školskej jedálne. V prípade, ak zákonný zástupca nemôže z rôznych dôvodov odhlásiť svoje dieťa osobne v materskej škole, môže odhlásiť dieťa zo stravy telefonicky, na tel. č. 051- 4572 587051- 4572 587

      

        Ak sa tak nestane, uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú jednotku. Ak zákonný zástupca dieťa včas neodhlási zo stravy, môže si obed za prvý deň prevziať do obedára v čase od

     11.00 hod. – do  13.00 hod.

      

      

      

                 8.         Pobyt detí vonku

      

        Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 1- krát počas dňa v dopoludňajších hodinách. Pobyt vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na betón atď. Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy.

      

     9.   Odpočinok

      

        Počas odpočinku dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. So staršími deťmi, najmä 5 – 6- ročnými, je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam, napríklad čítaniu rozprávok, grafomotorickým cvičeniam, občasnému pozeraniu detských filmov atď.

      

      

     10. Organizácia ostatných aktivít:

      

     -     Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy za informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj hromadné dopravné prostriedky.

      

                Riaditeľka písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie podujatia.

      

           11.       Úsporný režim chodu materskej školy

      

        Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí o materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch, riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried. Spájajú sa tie triedy, kde je to ekonomicky najvýhodnejšie. Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade riaditeľka rieši udelením náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky.

      

     12. Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole

      

        Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky materskej školy.

      

     Riaditeľka školy:

     • poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,
     • oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou,
     • zaradí študentky to tried

      

      

      

     Článok 4

     Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany

     zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými

     javmi, diskrimináciou alebo násilím

      

        Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná :

      

     1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.
     2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov.
     3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.
     4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka 1. pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa.
     5. Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré :
     • je spôsobilé na pobyt v kolektíve,
     • neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
     • nemá nariadené karanténne opatrenie.

        Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ.

      

        Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch potvrdzuje písomným vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní.

      

     1. Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu.
     2. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od troch do šiestich rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, či s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.
     3. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť   

                 vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

     1. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto :

      

     1. na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,
     2. na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,
     3. pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,
     4. v škole v prírode je počet detí podľa vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode,
     5. na výletoch a exkurziách treba dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona

      

     1. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.

      

      

     Článok 5

     Podmienky zaobchádzania s majetkom

     materskej školy

      

     1. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa.
     2. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať.
     3. Vchody do materskej školy sú zaistené zámkami. Kľúče od jednotlivých  pavilónov má riaditeľka materskej školy a hlavná upratovačka, ktorá pavilóny ráno odomyká a večer zamyká. V priebehu prevádzky materskej školy za uzamknutie budov zodpovedá hlavná upratovačka alebo iný, riaditeľkou poverený prevádzkový zamestnanec.
     4. V pavilónoch materskej školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný.
     5. Vetranie miestností na prízemí balkónovými dverami sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy.
     6. Popoludní, po skončení prevádzky v triede je učiteľka povinná skontrolovať uzatvorenie okien.
     7. Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na vopred určené, uzamykateľné miesto.
     8. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.
     9. Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.
     10. Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne hlavná upratovačka.

      

      

     Časť III.

      

     Záverečné ustanovenia

      

     Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/so:

      

     • zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
     • vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole,
     • všeobecne záväzným nariadením obce Krivany č. 01/2011 z 22.09.2011, č.02/2008 z 11. septembra 2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a v školských jedálňach,
     • pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce Krivany.

      

        Uvedený školský poriadok je možné upravovať a jednotlivé články možno dopĺňať alebo meniť v závislosti od reálnych podmienok materskej školy. Zásadou však zostáva, že všetko, čo je v školskom poriadku uvedené a upravené, musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     V Krivanoch 31.08.2015