• Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
    • Albert Einstein
    • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
    • William Shakespear
    • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
    • Carl Rogers
    • Rada školy pri ZŠ s MŠ Krivany, 082 71 Krivany

     ŠTATÚT RADY ŠKOLY

     V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

     Článok I

     Základné ustanovenie

     (1) Rada školy sa zriaďuje pri Základnej škole s materskou školou Krivany, podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     (2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

     (3) Rada školy sa ustanovuje na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 22.11.2020.

     Článok II

     Pôsobnosť a poslanie rady školy

      

     (1) Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

     (2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje

     a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a

     ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej

     kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

     Článok III

     Činnosť rady školy

     (1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a školských zariadení.

     (2) Rada školy

     a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,

     b) je výberovou komisiou vo výberovom konaní na vymenovanie riaditeľa školy,

     c) vyzýva príslušný krajský školský úrad a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom [§ 4ods. 3 zákona 596/2003 Z. z.],

     d) navrhuje zriaďovateľovi školy na základe výberového konania kandidáta na

     vymenovanie do funkcie riaditeľa,

     e) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa a návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

     f) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným

      v § 3 ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z.:

      k neabsolvovaniu prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov

     v určenom termíne podľa osobitného predpisu [§ 5 ods. 9 vyhlášky

     Ministerstva školstva SR č. 42/1996],

      k návrhu ministra školstva SR, ak budú zistené závažné nedostatky [§ 14

     ods. 6 písm. j) a l) zákona č. 596/2003 Z. z.],

      a v § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.:

      k návrhu na počty prijímaných žiakov,

      k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,

      k návrhu rozpočtu,

      k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

      k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

     [podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona 596/2003 Z. z.],

      k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

      ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovanému najmenej na dva

     roky a k jeho každoročnému vyhodnoteniu,

      k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom

     zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

     (3) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy

     a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných

     kandidátov tajným hlasovaním, potrebný je nadpolovičný počet hlasov všetkých

     členov rady školy ( minimálne 7 hlasov),

     b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam

     kandidátov a ich poradie a návrh na vymenovanie kandidáta do funkcie riaditeľa

     podpísaný predsedom rady školy a jej členmi.

     (4) Rada školy sleduje dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa (vydanej organizáciou

     UNESCO) a Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy.

      

     Článok IV

     Zloženie rady školy

     (1) Rada školy má 11 členov.

     (2) Členmi rady školy sú:

                       štyria zvolení zástupcovia rodičov ( traja za ZŠ a jeden za MŠ),

                       dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy (jeden za ZŠ a jeden za MŠ),

                       jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,

                       štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy.

     Článok V

     Spôsob voľby členov rady školy

     1) Členov rady školy volia spomedzi seba pedagogickí zamestnanci školy, nepedagogickí zamestnanci školy a rodičia žiakov školy.

     (2) Do rady školy deleguje svojich zástupcov zriaďovateľ.

     (3) Voľba volených členov rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

     (4) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

     (5) Funkcia člena rady školy je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa školy a zástupcu riaditeľa školy.

     (6) Členstvo v rade školy zaniká

     a) uplynutím funkčného obdobia,

     b) písomným vzdaním sa členstva,

     c) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,

     d) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia,

     e) odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 5 a 6 zákona 596/2003 Z. z.

     f) odvolaním člena rady školy, ktorého deleguje zriaďovateľ,

     g) z dôvodu, že člen sa stane osobou, ktorej postavenie je nezlučiteľné s funkciou člena rady školy

     h) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

     i) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho

     (7) Členstvo v rade školy sa pozastavuje podľa § 25 ods. 13 zákona 596/2003 Z. z. dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.

     Článok VI

     Doplnenie členov rady pred ukončením funkčného obdobia

     (1) V prípade zániku členstva v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia je predseda rady školy povinný do 30 dní iniciovať doplnenie členov do rady školy a v súčinnosti s riaditeľom školy a zriaďovateľom písomne dohodne so zástupcami príslušnej zložky voliteľov termín, dokedy má zložka voliteľov delegovať alebo zvoliť nových zástupcov za člena rady školy.

     (2) V prípade, že v dohodnutej lehote podľa bodu (1) tohto článku nedôjde k novej voľbe na doplnenie chýbajúcich členov do rady školy, predseda rady školy doplní chýbajúcich zástupcov do rady školy tak, že na ich miesto nastúpi náhradný člen, ktorým je ten, ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov.

     (3) Doplnenie člena rady školy podľa toho článku je vždy len do doby funkčného obdobia rady školy s tým, že mandát tohto člena skončí v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy ako celku.

     Článok VII

     Pravidlá rokovania rady školy

      

     (1) Na čele rady školy je predseda, ktorého volí rada školy zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí.

     (2) Podpredseda rady školy zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti a na základe jeho poverenia. Podpredsedu volí rada školy zo svojich členov na svojom ustanovujúcom zasadnutí.

     (3) Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí volí zapisovateľa zo svojich členov.

     (4) Rada školy odvolá predsedu rady školy, ak

     a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

     b) o to sám požiada,

     c) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto

     funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

     d) koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom rady školy.

     (5) Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina

     jej členov [§ 24 ods. 12 zákona 596/2003 Z. z.].

     (6) Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov

     rady školy. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo

     potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov

     [§ 24 ods. 12 zákona 596/2003 Z. z.].

     (7) Rada školy sa schádza podľa potreby.

     (8) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný dvojtretinový počet hlasov všetkých členov rady školy.

     (9) Nová rada školy musí byt zvolená najneskôr do 10 dní pre skončením funkčného obdobia rady školy.

     Článok VIII

     Práva a povinnosti členov rady školy

     (1) Člen rady školy má právo

     a) voliť a byť volený,

     b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

     c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

     d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

     e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.

     (2) Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa na jej zasadnutiach. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie, neplnenie povinností člena rady školy. Predseda rady školy túto skutočnosť oznámi zástupcom tej zložky, ktorú uvedený člen v rade školy zastupuje.

     (3) Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy podľa potreby s poradnými orgánmi riaditeľa školy (pedagogickou radou, predmetovými komisiami). Ak rada školy rieši mimoriadne závažný problém, môže si vyžiadať stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy, prípadne aj žiakov školy.

     (4) Rada školy pri svojej činnosti rešpektuje všeobecne prijatú zásadu apolitickosti a nestraníckosti práce školy a dbá o to, aby otázky politického charakteru nežiaducim spôsobom neovplyvňovali prácu školy.

     (5) Členovia rady školy sú povinní zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     Článok IX

     Povinnosti predsedu rady školy

      

     (1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom a štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

     (2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je členom rady školy, je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

     (3) Predseda rady školy na najbližšom zasadaní po ustanovujúcom zasadnutí rady školy predloží rade školy návrh štatútu rady školy na schválenie.

     (4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a vedie zasadnutia rady školy. V jeho neprítomnosti vedie zasadnutie rady školy podpredseda, alebo iný, ním poverený člen rady školy.

     (5) Predseda rady školy zvoláva radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada aspoň tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a jej zasadnutie vedie podpredseda. Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

     Článok X

     Vzťahy rady školy k riaditeľovi školy

     (1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

     (2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej aj elektronickej forme.

      

     Článok XI

     Hospodárenie rady školy

     (1) Rada školy nemá vlastný majetok.

     (2) Náklady na činnosť rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy [§ 24 ods. 14 zákona 596/2003 Z. z. a § 10 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva č. 291/2004 Z. z. ]

     Článok XII

     Záverečné ustanovenia

      

     Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 29.6.2021 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

      

     V Krivanoch dňa 30.06.2021

      Mgr. Ľubomír Bodnár

     predseda rady školy