• O ŠKD

    • Čo je školský klub detí

     Školský klub detí (ŠKD) je výchovno–vzdelávacie zariadenie pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľka. Činnosť ŠKD je zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného, záujmového charakteru po vyučovaní a prípravu na vyučovanie.

     V jednom oddelení ŠKD môže byť zapísaných najviac 26 trvale dochádzajúcich detí. V našej škole prevádzkujeme jedno zmiešané oddelenie ( 1. – 4. ročník ). Deti sa do ŠKD zaraďujú na jeden školský rok. Prváci v príslušnom školskom roku  sa môžu prihlásiť na základe odovzdania žiadosti o prijatie do ŠKD, ktorú môžu vyplniť už v deň zápisu do 1. ročníka. Deti z vyšších ročníkov, ktoré už ŠKD navštevovali, sa môžu prihlásiť do ŠKD na daný školský rok odovzdaním vypísaného zápisného lístka na príslušný školský rok.

      

     Charakteristika výchovno-vzdelávacích  činností

      

     Odpočinková činnosť zabezpečuje žiakom pokoj po vyučovaní a obede.

      • odpočinok na koberci
      • pokojné zamestnanie (počúvanie hudby, rozprávok, dramatické improvizácie, ilustrácie, individuálne hry ... )
      • hry a zamestnanie podľa výberu detí, stolové spoločenské a tvorivé hry ...
      • hádanky, hlavolamy, vtipy, kvízy, súťaže
      • spoločenské čítanie, rozhovory, práca s knihou, detskými časopismi
      • voľné kreslenie, spoločné kreslenie

      

     Rekreačná činnosť

     Je zameraná sa na odstránenie únavy z vyučovania.

     • praktizujeme pohybové aktivity telovýchovného a športového charakteru s čo najdlhším pobytom vonku, na ihriskách a v prírode za každého počasia
     • aplikujeme denné vychádzky spojené so záujmovou činnosťou, ochranou zdravia, predchádzanie chorobám a úrazom, vychádzky rozširujúce poznatky prírodovedy a vlastivedy
     • telovýchovné chvíľky, pohybové hry v kolektíve, alebo individuálne, hry so spevom, hudbou, tancom, cvičenia s náčiním, starostlivosť o správne držanie tela
     • voľné individuálne hry, skupinové hry, hry na detských ihriskách a v prírode a pod.

     TOV

     Tvorí hlavnú náplň práce mimo vyučovania.  Prispieva k uspokojovaniu detských potrieb, k rozvíjaniu ich schopností a zručností. Je najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy žiakov mimo vyučovania. Pri vytváraní hodnotovej orientácie človeka má nezastupiteľnú úlohu. Slúži na uspokojovanie špecifických potrieb a na rozvíjanie záujmov žiakov. Vychovávateľka sa snaží hneď od začiatku podchytiť záujem detí a snaží sa ho i naďalej rozvíjať. V nej sa prihliada na   vekové osobitosti, sklony a potreby detí, ale aj na rozvíjanie a zdokonaľovanie komunikatívnych, sociálnych, kultúrnych, občianskych a pracovných schopností.

      

     Je rozdelená do  tématických oblastí výchovy ( TOV ), ktoré predstavujú

     • Komunikácia a práca s informáciami ( KPI )
     •  Sebarozvoj a svet práce ( SSP ),
     • Zdravie a subjektívna pohoda ( ZSP ),
     • Spoločnosť a príroda ( SP ),
     • Kultúra a umenie ( KU )

      

     V zmysle“ Dohovoru o právach dieťaťa“  zabezpečujeme aktívnu ochranu detí pred  sociálno-patologickými javmi. Snažíme sa skvalitniť spoluprácu s MŠ, aby sa odstránili problémy s adaptáciou detí v prvom ročníku ZŠ. 

      

     Cieľové zameranie tematických oblastí výchovy ( TOV )

     Komunikácia a práca s informáciami ( KPI )

     Ciele:

        • využívať matematické myslenie a logické operácie v každodennom živote
        • osvojovať si komunikačnú etiku
        • rozvíjať jazykové a komunikačné zručnosti s ohľadom na čistotu jazykového prejavu, rozvoja slovnej zásoby a gramatickej správnosti vyjadrovania
        • používať kritické a analytické myslenie pri poznávaní nebezpečenstva internetu a online prostredia ( dostupnosť informácií, strata súkromia, otvorenosť k ľuďom )
        • osvojovať si schopnosti prezentačných zručností, diskutovať, obhajovať vlastné názory s využitím analytických zručností a kritického myslenia
        • vyjadrovať názory ústnou aj písomnou formou
        • vyjadrovať svoje myšlienky v materinskom jazyku, pracovať s knihou, tvoriť texty, pochopiť funkcie písanej reči a rozumieť významu textu

      

      

      

     Sebarozvoj a svet práce (SSP )

     Ciele:

     • prejavovať podnikavosť, iniciatívnosť, tvorivosť a prirodzenú zvedavosť pri poznávaní sveta okolo seba
     • osvojovať si zručnosti riešiť konflikty, rozvíjať empatiu a asertivitu
     • rozvíjať finančnú gramotnosť
     • nadobúdať pracovné zručnosti v rôznych oblastiach činnosti
     • aplikovať zručnosti kooperácie v skupine
     • byť zodpovedný za pracovné úlohy – dokončiť začatú prácu

             Zdravie a subjektívna pohoda (ZSP )

             Ciele:

     • nadobudnúť odolnosť a zdravé sociálne návyky ako prevenciu pred rizikovým správaním
     • získať správne návyky držania tela a mať kultivovaný pohybový prejav
     • upevňovať hygienické zásady, návyky základných sebaobslužných činností, poznať kultúru stolovania a aplikáciu zásad slušného správania v praxi
     • rozvíjať schopnosť zvládnuť vlastné pozitívne a negatívne emócie
     • podporiť kvalitu vzťahov s rodičmi, spolužiakmi, učiteľmi / vychovávateľmi
     • prejaviť prosociálne zručnosti pri sebapoznávaní
     • získať informácie o situáciách ohrozujúcich zdravie a vedieť poskytnúť prvú pomoc, poznať dôležité linky pomoci
     • rozvíjať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športu
     • získať informácie o zdravom životnom štýle
     • vedieť využiť talent a nadanie na vyjadrenie vlastnej spokojnosti
     • vedieť využívať osobné záujmy na vlastnú sebarealizáciu a relaxáciu

     Spoločnosť a príroda ( SP )

     Ciele:

     • utvrdzovať etické správanie
     • vedieť prijímať odlišnosti v spoločnosti
     • upevňovať vlastné poznanie a aplikáciu spoločenských, kultúrnych a právnych noriem v správaní voči okoliu
     • pochopiť význam dobrovoľníctva a prípadne sa zapojiť do dobrovoľníckych aktivít
     • rozvíjať experimentovanie a bádateľské aktivity
     • demonštrovať zásady enviromentálneho prístupu k životnému prostrediu
     • aplikovať prírodovedné vedomosti v praxi
     • diskutovať o mediálne aktívnych skupinách, ktoré propagujú nežiadúce postoje a názory v rozpore s demokratickými hodnotami a spoločenskými normami

          

      Kultúra a umenia ( KU )

            Ciele:

     • nadobudnúť interkultúrne kompetencie a uvedomovať si vzájomný vplyv rôznych kultúr na Slovensku v kontexte histórie a súčasnosti
     • využívať rôzne formy umenia na vlastné sebavyjadrenie
     • prejavovať vzťah k ľudovým tradíciám, ochrane a poznávaní kultúrneho dedičstva, poznávaniu kultúrnych hodnôt umenia
     • využívať pri komunikácii poznatky o kultúrach,  náboženstve a tradíciách národnostných menšín žijúcich na Slovensku
     • vnímať umenie a kultúru v každodennom živote
     • aplikovať podnety moderného umenia pri rozvíjaní tvorivosti a kreativity

      

     Stanovenie výchovných cieľov

     1. Rozvíjať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku, podľa možností aj v cudzom jazyku, kompetencie k celoživotnému učeniu, rozvíjať sociálne, občianske a kultúrne kompetencie.

     2. Naučiť sa identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť.

      3. Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a samostatnosť pracovať s nimi v praktických činnostiach.

      4. Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, štátnemu jazyku, materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre.

      5. Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

     6. Pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie.

     7. Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotné vzdelávanie, schopnosť pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť.

      8. Kontrolovať a regulovať svoje správanie, starostlivosť a ochranu svojho zdravia, vrátane zdravej výživy a životného prostredia, a rešpektovanie všeľudských etických hodnôt.

      9. Získavať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.

     10. Naučiť sa využívať svoj voľný čas zmysluplne a racionálne.

     Špecifické ciele sú konkretizované v rámci jednotlivých tematických oblastí výchovy (TOV). Špecifické (konkrétne) ciele si stanovuje vychovávateľka v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti.