• Výchovný program

     1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy

      

     Charakteristika ŠKD

     Školský klub detí (ďalej len ŠKD) je zriadený pri Základnej škole s materskou školou v obci Krivany. Škola je štátna, plne organizovaná, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krivany.

     Školský klub začal svoju činnosť 1.7.2002. Jeho činnosť bola neskôr prerušená ale obnovená bola 1.9.2015.

     Škola je umiestnená na začiatku obce Krivany. Je obklopená dostatočne veľkým školským dvorom, na ktorom sa nachádza multifunkčné ihrisko, detské ihrisko s hojdačkami, altánok.

     ŠKD je umiestnený na prvom poschodí v triede prvého stupňa, v ktorej prebieha dopoludňajšie vyučovanie. Väčšinou je to trieda 1.ročníka, ale nie je to pravidlom. ŠKD pri svojej činnosti využíva aj počítačovú miestnosť, školskú knižnicu, telocvičňu, školské ihrisko, multifunkčné ihrisko altánok. V budúcnosti by sme chceli vylepšiť priestorové podmienky.

     ŠKD Krivany má zriadené jedno oddelenie, ktoré môže navštevovať najviac 26 trvale dochádzajúcich detí.  V našej škole prevádzkujeme jedno zmiešané oddelenie, ktoré navštevujú deti 1.-4.ročníka. ŠKD je v prevádzke od 11:15 – 16:30.

      

     Dlhodobé projekty

     Zapájame sa do prípravy kultúrnych, športových a enviromentálnych podujatí našej školy. Zúčastňujeme sa na rôznych podujatiach a súťažiach, organizujeme výlety a exkurzie.

      

     Spolupracujeme

     • S rodičmi – individuálnym pohovorom, prostredníctvom zriadenej facebookovej skupiny ŠKD KRIVANY, v ktorej sú zverejňované všetky oznamy, fotky z činností, atď.
     • S učiteľmi 1.-4., ale aj 5.-9. ročníka
     • S vedením školy
     • S OZ ZRPŠ Krivany

      

          Spoločenské ciele

     1. Rozvíjať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku, podľa možností aj v cudzom jazyku, kompetencie k celoživotnému učeniu, rozvíjať sociálne, občianske a kultúrne kompetencie.

     2. Naučiť sa identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť.

      3. Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a samostatnosť pracovať s nimi v praktických činnostiach.

      4. Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, štátnemu jazyku, materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre.

      5. Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

     6. Pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie.

     7. Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotné vzdelávanie, schopnosť pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť.

      8. Kontrolovať a regulovať svoje správanie, starostlivosť a ochranu svojho zdravia, vrátane zdravej výživy a životného prostredia, a rešpektovanie všeľudských etických hodnôt.

      9. Získavať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.

     10. Naučiť sa využívať svoj voľný čas zmysluplne a racionálne.

     Inštitucionálne ciele sú uvedené v jednotlivých tematických oblastiach.

     Špecifické ciele sú konkretizované v rámci jednotlivých tematických oblastí výchovy (TOV). Špecifické (konkrétne) ciele si stanovuje vychovávateľka v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti.

     Charakteristika Výchovného programu

     Našim cieľom je vytvorenie prostredia, ktoré spĺňa podmienky tvorivosti, navodzuje kreativitu a dáva príležitosť k sebarealizácii.  Vychovať  aktívneho občana schopného žiť v otvorenej informačnej spoločnosti. Výchovným pôsobením rozvíjať dieťa smerom k pozitívnej a aktívnej prosociálnej osobnosti. Umožniť deťom a naučiť ich zmysluplne, racionálne a tvorivo tráviť voľný čas.  Rozvíjať a posilňovať kritické myslenie, toleranciu a flexibilnosť detí. Viesť deti k spolupráci, podnikavosti, tvorivosti a vynaliezavosti. Pripravovať deti pre ich praktický život. Pestrou a zaujímavou činnosťou vytvárať kladný vzťah k okoliu a prírode. Prehlbovať u detí komunikáciu, slušnosť, zdvorilosť, vzájomnú pomoc, empatiu, úctu k starším, radosť z času stráveného v ŠKD.

        Zameranie ŠKD

        Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

         V procese výchovy a vzdelávania preferujeme moderné pedagogické stratégie:

     • individuálny prístup
     • uplatňovanie zážitkových aktivizujúcich metód a foriem práce
     • aplikovanie humanistickej výchovy (partnerský vzťah k dieťaťu, humanistické hodnotenie dieťaťa) Ø využívanie moderných informačno-komunikačných technológií
     • spoluprácu s rodinou dieťaťa a s vyučujúcimi

     Kľúčové kompetencie

     Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového výchovnovzdelávacieho procesu v ŠKD.

     Kompetencie učiť sa učiť

     • rieši nové, neznáme úlohy a situácie
     • dieťa poznáva zmysel a cieľ učenia
     • prejavuje záujem o nové informácie

     Komunikačné kompetencie

     • zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor
     • vypočuje si opačný názor
     • prijíma spätnú väzbu

     Sociálne kompetencie

     • pomenuje svoje potreby, city a pocity
     • zvládne jednoduché stresové situácie
     • vlastným postupom rieši jednoduché konflikty
     • presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti
     • rešpektuje úlohy skupiny
     • efektívne spolupracuje v skupine
     • uvedomuje si potreby detí a osôb so zdravotným znevýhodnením
     • uvedomuje si potreby ostatných detí
     • poskytne pomoc alebo pomoc privolá

     Pracovné kompetencie

     • prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh
     • plánuje a hodnotí svoje činnosti
     • prijíma nové informácie a poznatky
     • dokončí prácu
     • kultivuje svoju vytrvalosť
     • plní si svoje povinnosti
     • ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život
     • rozvíja manuálne zručnosti

      

     Občianske kompetencie

     • uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb
     • uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie
     • je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení
     • prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám

      Kultúrne kompetencie

     • pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu
     • rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie
     • rešpektuje iné kultúry a zvyky
     • prijíma kultúrne podnety
     • je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine
     • ovláda základy kultúrneho správania
     • kultivuje svoj talent

      

      

     2.Formy výchovy a vzdelávania

     V ŠKD prebieha denná forma výchovy a vzdelávania detí.

     3. Výchovný jazyk

     Výchovným jazykom je štátny jazyk SR.

     Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha v slovenskom jazyku.

      

     4. Tematické oblasti výchovy ( TOV )

     Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:

     • Komunikácia a práca s informáciami ( KPI )
     • Sebarozvoj a svet práce ( SSP )
     • Zdravie a subjektívna pohoda ( ZSP )
     • Spoločnosť a príroda ( SP )
     • Kultúra a umenie ( KU)

      

     Komunikácia a práca s informáciami ( KPI )

     Ciele:

        • využívať matematické myslenie a logické operácie v každodennom živote
        • osvojovať si komunikačnú etiku
        • rozvíjať jazykové a komunikačné zručnosti s ohľadom na čistotu jazykového prejavu, rozvoja slovnej zásoby a gramatickej správnosti vyjadrovania
        • používať kritické a analytické myslenie pri poznávaní nebezpečenstva internetu a online prostredia ( dostupnosť informácií, strata súkromia, otvorenosť k ľuďom )
        • osvojovať si schopnosti prezentačných zručností, diskutovať, obhajovať vlastné názory s využitím analytických zručností a kritického myslenia
        • vyjadrovať názory ústnou aj písomnou formou
        • vyjadrovať svoje myšlienky v materinskom jazyku, pracovať s knihou, tvoriť texty, pochopiť funkcie písanej reči a rozumieť významu textu

      

     Sebarozvoj a svet práce (SSP )

     Ciele:

     • prejavovať podnikavosť, iniciatívnosť, tvorivosť a prirodzenú zvedavosť pri poznávaní sveta okolo seba
     • osvojovať si zručnosti riešiť konflikty, rozvíjať empatiu a asertivitu
     • rozvíjať finančnú gramotnosť
     • nadobúdať pracovné zručnosti v rôznych oblastiach činnosti
     • aplikovať zručnosti kooperácie v skupine
     • byť zodpovedný za pracovné úlohy – dokončiť začatú prácu
     • naučiť sa objavovať a definovať samého seba

             Zdravie a subjektívna pohoda (ZSP )

             Ciele:

     • nadobudnúť odolnosť a zdravé sociálne návyky ako prevenciu pred rizikovým správaním
     • získať správne návyky držania tela a mať kultivovaný pohybový prejav
     • upevňovať hygienické zásady, návyky základných sebaobslužných činností, poznať kultúru stolovania a aplikáciu zásad slušného správania v praxi
     • rozvíjať schopnosť zvládnuť vlastné pozitívne a negatívne emócie
     • podporiť kvalitu vzťahov s rodičmi, spolužiakmi, učiteľmi / vychovávateľmi
     • prejaviť prosociálne zručnosti pri sebapoznávaní
     • získať informácie o situáciách ohrozujúcich zdravie a vedieť poskytnúť prvú pomoc, poznať dôležité linky pomoci
     • rozvíjať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športu
     • získať informácie o zdravom životnom štýle
     • vedieť využiť talent a nadanie na vyjadrenie vlastnej spokojnosti
     • vedieť využívať osobné záujmy na vlastnú sebarealizáciu a relaxáciu

      

      

     Spoločnosť a príroda ( SP )

     Ciele:

     • utvrdzovať etické správanie
     • vedieť prijímať odlišnosti v spoločnosti
     • upevňovať vlastné poznanie a aplikáciu spoločenských, kultúrnych a právnych noriem v správaní voči okoliu
     • pochopiť význam dobrovoľníctva a prípadne sa zapojiť do dobrovoľníckych aktivít
     • rozvíjať experimentovanie a bádateľské aktivity
     • demonštrovať zásady enviromentálneho prístupu k životnému prostrediu
     • aplikovať prírodovedné vedomosti v praxi
     • diskutovať o mediálne aktívnych skupinách, ktoré propagujú nežiadúce postoje a názory v rozpore s demokratickými hodnotami a spoločenskými normami

            Kultúra a umenia ( KU )

            Ciele:

     • nadobudnúť interkultúrne kompetencie a uvedomovať si vzájomný vplyv rôznych kultúr na Slovensku v kontexte histórie a súčasnosti
     • využívať rôzne formy umenia na vlastné sebavyjadrenie
     • prejavovať vzťah k ľudovým tradíciám, ochrane a poznávaní kultúrneho dedičstva, poznávaniu kultúrnych hodnôt umenia
     • využívať pri komunikácii poznatky o kultúrach,  náboženstve a tradíciách národnostných menšín žijúcich na Slovensku
     • vnímať umenie a kultúru v každodennom živote
     • aplikovať podnety moderného umenia pri rozvíjaní tvorivosti a kreativity

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     5. Výchovné osnovy

      

     Komunikácia a práca s informáciami (40 VVČ ročne)

     Výchovno-vzdelávací cieľ

     Obsah

     Metódy

     formy

     Počet VVČ

     Rozvíjať verbálnu a neverbálnu komunikáciu.

     Vedenie rozhovorov, diskusií, dialóg, rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy

     vysvetlenie, povzbudenie, hranie rolí, aktivačné hry, písanie listov

     6

     Rozvíjať čitateľskú gramotnosť.

     Práca s knihou, práca s textom a so slovom, čítanie s porozumením, sebavzdelávanie, hravé čítanie

     vysvetlenie, tréning, aktivačné hry, hranie rolí, dramatizácia, návšteva ŠK, čitateľská stratégia 3-2-1

     6

     Rozvíjať matematickú gramotnosť.

     Matematické, logické operácie, hravá matematika

     vysvetlenie, povzbudenie, aktivizácia, didaktické hry

     6

     Rozvíjať digitálnu gramotnosť.

     Práca s počítačom, práca na internete, internetové stránky, práca s informačnými zdrojmi

     individuálny prístup, vysvetlenie, povzbudenie, PC

     6

     Rozvíjať kritické myslenie.

     Kladenie otázok, proces rozhodovania sa, riešenie problémov

     Pokus-omyl, hry

     6

     Rozlíšiť pravdivé a nepravdivé informácie.

     Informačné zdroje, hoaxy, fakty

     individuálny prístup, internet

     3

     Kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa.

     Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, prosba, poďakovanie, prepáčenie, odmietnutie, oslovenie, darovanie, stolovanie, vzájomné počúvanie sa, správanie sa v spoločnosti, u lekára, v obchode

     individuálny prístup, vysvetlenie, hranie rolí, dramatizácia, hry, zážitkové učenie

     3

     Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní.

     Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, spolužitie bez násilia, spolužitie v kolektíve

     individuálny prístup, pochvalný list, vysvetlenie, aktivačné hry, hranie rolí

     2

     Samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty, životné situácie, situácie v oddelení.

     Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt a ktoré predchádza konfliktu, odpúšťanie

     individuálny prístup, vysvetlenie, hranie rolí, hry na riešenie konfliktov, dramatizácia

     2

      

     Sebarozvoj a svet práce( 40 VVČ ročne )

     Výchovno-vzdelávací cieľ

     Obsah

     Metódy

     formy

     Počet VVČ

      

     Rozvíjať finančnú gramotnosť.

     Zážitkové učenie, hry na obchod

     individuálny prístup, vysvetlenie, motivácia, aktivizácia, hodnotenie, zážitkové učenie

     7

      

     Vedieť spolupracovať so skupinou.

     Kladný vzťah k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce, empatia, asertivita, konflikty, kooperácia

     individuálny prístup, motivácia, kooperačné hry, spoločné podujatia, besiedka

     7

      

     Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností.

     Práca s rôznym materiálom, s papierom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti, spolupráca, tvorivé myslenie

     individuálny prístup, povzbudenie, vysvetlenie, aktivizácia, tvorivá dielňa, vlastná práca, výstava prác

     7

      

     Získavať základy zručností potrebných pre praktický život.

     Poriadok v herni, v triede, seba obslužné činnosti, studené jedlá, práca s papierom, textilom, s drevom

     individuálny prístup, tréning, povzbudenie, aktivačné hry, vlastná práca, zážitkové učenie

     7

      

     Získavať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov.

     Práca s rôznym materiálom, s papierom, sadenie, upratovanie

     tvorivá dielňa, kooperačné hry, vlastná práca, prezentácia, zážitkové učenie

     7

      

     Naučiť sa objavovať a definovať samého seba.

     Vlastné záujmy, voľba budúceho povolania...

     Aktivizácia, hry, artefiletika

     5

      

     Zdravie a subjektívna pohoda (40 VVČ ročne)

     Výchovno-vzdelávací cieľ

     Obsah

     Metódy

     formy

     Počet VVČ

     Ovládať základné hygienické návyky.

     Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky

     individuálny prístup, motivácia, povzbudenie, aktivizácia, tréning

     pravidelne

     Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom.

     Prechádzka, kolektívne športové hry, cvičenie v telocvični, základy rytmickej gymnastiky a tanca, bicyklovanie, stolný tenis

     individuálny prístup, motivácia, povzbudenie, aktivizácia, tréning, piknik

     10

     Rozvíjať prosociálne zručnosti.

     Sebapoznávanie, riešenie emočných problémov, pozitívne a negatívne emócie, vzťahy

     individuálny prístup, vysvetlenie, motivácia, povzbudenie, aktivizácia, tréning, hry

     10

     Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia.

     Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny a hry, správne držanie tela

     individuálny prístup, vysvetlenie, motivácia, povzbudenie, aktivizácia, tréning, piknik

     10

     Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog.

     Čo je nikotín fajčenie alkohol a zdravie, civilizačné choroby.

     individuálny prístup, vysvetlenie, motivácia, povzbudenie, aktivizácia, tréning, súťaž

     3

     Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy.

     Zdravie, príčiny ochorení, potravinová pyramída, denný režim

     Individuálny prístup, vysvetlenie, aktivácia, súťaž

     5

     Vedieť poskytnúť prvú pomoc, poznať dôležité linky pomoci.

     Prvá pomoc, dôležité telefónne čísla

     Prednáška, diskusia, zážitkové učenie

     2

                  

      

     Spoločnosť a príroda (40 VVČ ročne)

     Výchovno-vzdelávací cieľ

     Obsah

     Metódy

     formy

     Počet VVČ

     Pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia.

     Poznávanie zvierat, rastlín v regióne, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou

     individuálny prístup, vysvetlenie, ekologické hry, tematická rozprávka, exkurzia – botanická záhrada

     10

     Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia.

     Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, využitie odpadu, zber prírodnín

     individuálny prístup, vysvetlenie, motivácia, aktivizácia, prezentácia, zážitkové učenie

     6

     Definovať globálne problémy ľudstva.

     Energetická kríza, populačná explózia, hlad a chudoba, znečisťovanie ovzdušia

     individuálny prístup, vysvetlenie, výtvarné spracovanie zážitku, prezentácia, projekty

     6

     Upevňovať poznatky o planéte Zem a vesmíre, aplikovať prírodovedné vedomosti.

     Zem, vesmír, experimentovanie, ochrana planéty

     Individuálny prístup, vysvetlenie, aktivácia, experimenty, exkurzia

     7

     Pochopiť inkluzívny prístup k životu.

     Sociálne znevýhodnené skupiny, tolerancia, rešpektovanie

     individuálny prístup, vysvetlenie, aktivácia, brainstorming, diskusia

     6

     Rešpektovať ľudské práva.

     Ľudské práva a povinnosti, demokracia, sloboda

     Prezentácia, diskusia, beseda, aktivizácia

     5

      

      

     Kultúra a umenie (40 VVČ ročne)

     Výchovno-vzdelávací cieľ

     Obsah

     Metódy

     formy

     Počet VVČ

     Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí.

     Návšteva kina, galérie, múzea, kultúrnych pamiatok v obci a regióne, ľudové tradície, remeslá, vianočné trhy

     individuálny prístup, vysvetlenie, ukážka, výtvarné práce, film, rozprávka, výstava, prác, vychádzka, hudobné nahrávky, výlet, exkurzia

     8

     Rozvíjať základy vzťahu k umeniu.

     Hudba, výtvarné umenie, tanec, známi umelci, hudobné nástroje, záujmová činnosť, nácvik programu

     motivácia, ukážka, povzbudenie, návšteva kultúrneho podujatia – bábkové divadlo

     5

     Rozvíjať talent a špecifické schopnosti.

     Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti...

     individuálny prístup, motivácia, ukážka, povzbudenie, brainstorming výstava prác, súťaž, hudobné nahrávky

     8

     Poznať kultúru Slovenska.

     Národnostné menšiny, vplyv iných kultúr, náboženstvá

     individuálny prístup, motivácia, ukážka, povzbudenie, brainstorming prezentácia, exkurzia – synagóga

     9

     Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia a svojej osoby.

     Úprava triedy, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku.

     individuálny prístup, motivácia, ukážka, povzbudenie, aktivizácia

     3

     Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine.

     Deň matiek, úcta k starším, Vianoce, talentová súťaž

     individuálny prístup, motivácia, povzbudenie, aktivizácia, besiedka

     2

     Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote.

     Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, rozprávka, vlastná skúsenosť, sebavyjadrenie cez umenie

     individuálny prístup, povzbudenie, pozorovanie, ilustrácia zážitku, artefiletika

     5

      

      

     6. Materiálno-technické a priestorové podmienky

     Materiálno-technické podmienky

     Vo výchovnej činnosti využívame hračky, spoločenské hry, skladačky, karty, detské časopisy a pracovné zošity, knihy zo školskej knižnice, stolový futbal, pingpongový stôl,  športové náradie zo školskej telocvične, školský notebook, interaktívnu tabuľu. Vychovávateľka má v zborovni k dispozícii počítač s tlačiarňou a kopírovacím zariadením.

      

     Priestorové podmienky

     Oddelenie ŠKD nemá svoju vlastnú miestnosť a na svoju činnosť využíva  zväčša triedu 1.ročníka.  ŠKD je umiestnený na prvom poschodí. Hygienické zariadenia sú na chodbách. V triede je umývadlo s tečúcou studenou vodou. Trieda je vybavená pekným farebným nábytkom, odpočinkovými kobercami, interaktívnou tabuľou a počítačom. Na chodbách sú zriadené odpočinkové zóny, ktoré tiež využívame. Ďalej vo svojej činnosti ŠKD využíva počítačovú miestnosť, školskú knižnicu, telocvičňu, školský areál, školské ihrisko, altánok.