• OZNAM

     • ·  ŠKOLSKÝ SEMAFOR - aktualizácia

      ·  28. 11. 2021

      ·  V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení Vás informujeme, že dňa 26. 11. 2021 bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorým sa riadia školy, školské zariadenia a ich prevádzka. Jeho celé znenie si môžete prečítať TU: Skolsky_semafor_od_29.11..pdf

      Najdôležitejšie zmeny:

      1. Z dôvodu nepremiešavania sa tried bude od zajtra čiastočne upravený rozvrh hodín.
      2. Od zajtra bude upravený harmonogram stravovania v školskej jedálni (žiakom ho oznámia triedni učitelia/vyučujúci v škole),
      3. Od zajtra nebude prebiehať krúžková činnosť  a mimoškolské aktivity.
      4. Zrušila sa výnimka z nosenia rúšok počas vyučovacej hodiny, teda nosenie rúška je opäť povinné aj počas vyučovania (okrem telesnej výchovy v telocvični).
      5. Riaditeľka musí prerušiť prezenčné vyučovanie v triedach, v ktorých sa vyskytol pozitívny prípad aj na základe AG samotestu.
      6. Rodičia, ktorí prejavili záujem o AG samotesty majú od zajtra povinnosť hlásiť ich použitie prostredníctvom EDUPAGE alebo telefonicky.
      7. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.
      8. Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť.

      PROSÍME rodičov, aby zvážili nutnosť pobytu svojich detí v ŠKD po ukončení vyučovania z organizačných i bezpečnostných dôvodov.

     • „Knižnica je vedomosť i liek“

     • „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2021“

      Základná škola s materskou školou Krivany sa aj tento rok zapojila do projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. V pondelok 25. októbra sme sa naplno venovali knihe a téme „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“. Zábavné aj poučné aktivity motivovali žiakov, aby predstavili svoje vedomosti, ukázali originálne zručnosti, či prekvapili super nápadmi. Keďže najkrajším darčekom bola pre deti návšteva spisovateľky Marky Staviarskej, väčšina tvorivých aktivít súvisela práve s ňou.

           Na začiatku výnimočného dňa zástupcovia všetkých tried získali papierovú taštičku so zadaniami. Mladší i starší žiaci dostali úlohu vymyslieť originálne otázky pre spisovateľku. Zástupcovia tried navštívili školskú knižnicu, vyberali knihy, hľadali autorov i ukážky podľa zadania. V triede pracovali na svojich výtvoroch, ktoré mnohí prezentovali na besede s Markou Staviarskou. Knihy sympatickej autorky inšpirovali mnohých. Prváčikovia si predstavovali, čo sa môže nachádzať na povale domu. Druháci kreslili obľúbené zvieratká, tvorili vtipné názvy kníh. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa oboznámili s prvou kapitolou spisovateľkinej knihy Marínka Somarinka. Svoje nápady prenášali na papier. Piataci tvorili myšlienkovú mapu s obľúbenými knihami. Šiestaci sa zahrali na filmárov – na základe ilustrácie a opisu z knihy Marínka Somarinka si rozdelili úlohy a pripravili sa na natáčanie filmu. V spomínanej ukážke sa hovorí aj o fajčení, a preto siedmaci vytvorili plagát o jeho škodlivosti. Keďže pri filmovaní sa používa veľké množstvo cudzích slov, žiaci 8. ročníka pátrali v slovníkoch po ich význame. Deviataci si zasa spomínali na ženy spisovateľky, ktoré to mali v minulosti veľmi ťažké. A nakoniec to najlepšie – na dvoch vyučovacích hodinách sa väčšina žiakov stretla s prozaičkou, filmovou producentkou a vydavateľkou Markou Staviarskou. S radosťou im rozprávala o svojej tvorbe. Veľmi pekne hovorila o svojom detstve a zároveň s láskou rozprávala o svojich deťoch. Žiaci sa pýtali, boli naozaj zvedaví. Z besedy si odniesli veľa nových podnetov a poniektorí si dokonca zakúpili knižku. Asi najviac zaujal titul „Príšeráci“. Ak si knihu otvoríte, spozorujete tri oči „príšery“. „Na hodine literatúry sme sa rozprávali aj o fajčení. Tvorili sme myšlienkovú mapu. Beseda so spisovateľkou bola poučná. Pani Staviarska nám dala dobré rady - ako sa stať spisovateľkou, ako natočiť film. Rozprávala o sebe, o detskom sne písať knihy a o tom, že sa jej želanie nakoniec splnilo. Jej otec je pre ňu vzorom, aj on je spisovateľ. Bola veselá, vtipná, upútala a získala si nás,“ takto sa o autorke vyjadril Daniel Jiříkovský, žiak 7. A.

          Podujatie knižnice sa každoročne hodnotí. Odborná porota, zložená zo zástupcu vyhlasovateľa projektu a dvoch zástupcov školských knižníc, hodnotila realizáciu podujatia v troch kategóriách (dodržanie témy, originalita a vtipnosť, popis podujatia po formálnej stránke). Oslavu Medzinárodného dňa školských knižníc zorganizovalo 158 školských knižníc v základných a stredných školách s celkovým počtom 25 973 účastníkov podujatí. Naša škola sa teší z 23. miesta.  

      Mgr. Alena Hrabčáková

    • Jabĺčkový beh
     • Jabĺčkový beh

     • Z jari bolo nežným kvetom,
      na konári zrelo letom.
      Dnes je pekné, guľaté,
      všetci ho ochutnáte.

      Dňa 15. 10. sa na našej škole uskutočnil „Jabĺčkový beh“  a s ním spojené šantenie v priestoroch školy, ba aj v centre dediny. Všetky tieto aktivity boli spojené s jablkom, zdravou výživou. V triedach prvého stupňa mali žiaci tematické vyučovanie a rôzne aktivity. Štvrtáci riešili zábavné úlohy na hodinách matematiky a slovenského jazyka. V závere, počas výtvarnej výchovy, prstovými farbami maľovali jablká. Tretiaci vyrábali papierové jabĺčka, mamky nachystali jablkovú desiatu a pani učiteľka sladkú maškrtu.  Druháci počítali jablkové príklady - hľadali a spájali správne výsledky s papierovým jablkom. Na výtvarnej výchove si vyrobili vlnené jablko, ktoré otláčali spolu s listami. Prváci na matematike počítali jablkové jadierka a spájali ich so správnou číslicou. Z papiera si vyrobili jablká aj s kamarátkou húseničkou, či maľovali a skladali puzzle. Na hodine hudobnej výchovy si veselo pospevovali o červenom jabĺčku v oblôčku. Po takomto zaujímavom vyučovaní si každá trieda vyskúšala svoje zručnosti na chodbe školy, kde boli pripravené športové, ale aj vedomostné aktivity. V závere si prváci a druháci, ktorí priniesli svoje jablká na ukážku a ochutnávku vyhodnotili najťažšie jablko, miss jablko a najchutnejšie jablko.  Ak si myslíte, že to bol koniec, tak sa mýlite.

      Všetci behuchtiví jablčkári sa presunuli do dediny, pripravili sa a bežali. Najlepší z najlepších boli ocenení. Nechýbali ani rodičia, čo prišli povzbudiť svoje ratolesti, ale aj tí, čo si prišli čo to odbehnúť. Neodišli naprázdno. Všetci sme si pochutnali na výbornom čaji a sladkom perníčku. Dúfame, že sa všetkým páčilo a nabudúce pobežíme zas.

      PaedDr. Katarína Janičová

     • OZNAM

     • Obnovenie prevádzky MŠ

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že od stredy 24.11.2021 obnovíme výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Bližšie informácie poskytne zástupkyňa RŠ pre MŠ Mgr. Mária Berdisová.

     • Oznam riaditeľky školy

     • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, ŠKD i MŠ od pondelka 22.11.2021

      Z dôvodu ochorenia COVID-19 u zamestnancov bude prerušená prevádzka v šiestich triedach ZŠ. Vyučovanie sa bude realizovať od 22.11.2021 kombinovanou formou:

      • Dištančná forma vzdelávania bude zabezpečená v triedach 7.A, 8.A, 9. A a  5.A (chlapci).
       Žiaci, ktorí si uplatnia výnimku z karantény (očkovaní, prekonaní, resp. neboli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou na ochorenie Covid-19) sa budú učiť prezenčne v škole. Ostatní žiaci absolvujú doma povinnú 10 dňovú karanténu. Odporúčame rodičom, aby počas karantény  sledovali zdravotný stav dieťaťa a v prípade jeho zhoršenia kontaktovali svojho pediatra.                     
      • Prezenčná forma vzdelávania bude pokračovať od 22.11.2021 v triedach: nultý ročník,
       1.A, 4.A a 6. A a v triedach pre žiakov so ŠVVP. Od utorka 23.11. aj v triedach 2.A a 3.A.
      • Prevádzka ŠKD bude obnovená od 22.11.2021.
      • Prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch 22.- 23.11.2021 z dôvodu pozitívne testovaných zamestnankýň na ochorenie Covid-19. Prevádzka MŠ bude obnovená až po pretestovaní všetkých zamestnankýň. O prípadnom obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ Vás budeme informovať.
      • Žiaci, ktorí sa budú učiť distančne, budú automaticky odhlásení z obedov.

      Upozornenie:

      Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka/dieťaťa (Príloha č.1) prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo v písomnej forme. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového. Zároveň upozorňujeme rodičov na diagnostiku ochorenia Covid-19 u žiakov (v pondelok ráno) pomocou samotestov aj na sledovanie web stránky školy a EDUPAGE, kde Vás budeme priebežne informovať. V prípade otázok kontaktujte triedneho učiteľa dieťaťa alebo riaditeľku školy.

      Mgr. Mária Kromková

     • OZNAM

     • Prerušenie prevádzky v MŠ dňa 19.11.2021

      Riaditeľka ZŠ s MŠ v Krivanoch,  so súhlasom zriaďovateľa, preruší v piatok 19.11.2021 prevádzku materskej školy z dôvodu pozitívneho zamestnanca na ochorenie Covid-19. Deti a zamestnanci MŠ, ktorí  prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na Covid-19 počas obdobia 2 dni pred jej testovaním, pôjdu do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Posledný kontakt s pozitívnou osobou bol v utorok 16.11.2021.
      Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny.

      Upozorňujeme rodičov, aby sledovali počas povinnej  karantény zdravotný stav dieťaťa a v prípade jeho zhoršenia kontaktovali svojho pediatra.

      O možnom obnovení prevádzky MŠ (od 22.11.2021) Vás budeme informovať hneď ako to bude možné.

      Mgr. Mária Kromková

     • TÝŽĎEŇ VEDY A TECHNIKY

     •    Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Dôležité je, aby si aj deti uvedomili  ako vzdelávanie a výskum posúvajú naše vedomosti a vývoj spoločnosti dopredu. Cieľom Týždňa vedy a techniky na našej škole bolo zlepšiť vnímanie a záujem žiakov o vedecké a technické predmety, získať informácie o tom ako sa v bežnom živote stretávajú s vedou a pritom si to častokrát neuvedomujú, naučiť sa kriticky myslieť, tvoriť hypotézy a vyvodzovať závery. Počas celého týždňa žiaci pracovali na rôznych zadaniach, riešili školský vedecký kvíz, vyrábali rôzne modely a robili pokusy. Zahrali sa na vedcov, bádateľov a pritom zažili kopec zábavy. Žiaci písali tajné odkazy neviditeľným atramentom, stvorili hada, ktorý povstal z popola, overili si, že existuje oheň, ktorý nespáli, vyrobili sloniu zubnú pastu, pomocou čierneho uhlia odfarbili kofolu, overili účinky peroxidu vodíka na zemiakoch a kyseliny citrónovej na jablkách. Okrem iného si mohli vyskúšať rôzne modely, ktoré dokazujú fyzikálne vlastnosti látok ako je napríklad hydraulické rameno, zdvíhací most, barometer, spektroskop, či elektroskop. Všetky spomenuté modely vytvorili naši žiaci. Na hodinách techniky si trénovali jemnú motoriku a skúšali pracovať s elektrickými obvodmi pričom využívali elektrostavebnice. 

      Mgr. Nikola Karaffová

     • Oznam riaditeľky školy

     • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, ŠKD i MŠ od pondelka 15.11.2021

      Z dôvodu ochorenia COVID-19 u žiakov bude prerušená prevádzka v šiestich triedach ZŠ. Vyučovanie sa bude realizovať od 15.11.2021 kombinovanou formou:

      • Dištančná forma vzdelávania bude zabezpečená v triedach 1.A, 3.A, 4. A. Žiaci absolvujú doma povinnú 10 – dňovú karanténu. Povinnú karanténu absolvujú aj deti z 2. ročníka, ktoré boli identifikované ako úzky kontakt pozitívne testovaného žiaka v ŠKD. Odporúčame rodičom, aby počas karantény  sledovali zdravotný stav dieťaťa a v prípade jeho zhoršenia kontaktovali svojho pediatra.
      • Preventívne bude prerušené vyučovanie na dva dni (pondelok, utorok – 15. a 16.11.2021) aj v triedach 2.A a 6.A a dvoch triedach pre žiakov so ŠVVP 3.-4.-5. B a    6.-7.B. Títo žiaci sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu - online cez zoom, cez edupage a prostredníctvom pracovných listov. Taktiež rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav dieťaťa a v prípade zhoršeného zdravotného stavu ihneď kontaktovať svojho pediatra.
      • Prezenčná forma vzdelávania bude pokračovať vo všetkých ostatných triedach – nultý ročník, 5.A, 7.A, 8. A, 9.A a 8.-9.B.
      • Prerušená bude od 15. do 19.11. 2021 aj prevádzka ŠKD.
      • Prevádzka materskej školy bude pokračovať bez zmeny v triedach s celodennou  i poldennou prevádzkou. 
      • Žiaci, ktorí sa budú učiť distančne, budú automaticky odhlásení z obedov.

      Upozornenie:

      Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka/dieťaťa (Príloha č.1) prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo v písomnej forme. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového. Zároveň upozorňujeme rodičov na diagnostiku ochorenia Covid-19 u žiakov (v pondelok ráno) pomocou samotestov aj na sledovanie web stránky školy a EDUPAGE, kde Vás budeme priebežne informovať.
       

    • Dotazník o energiách
     • Dotazník o energiách

     • V júni koncom minulého šk. roka žiaci KOLÉGIA ZELENEJ ŠKOLY rozdali dotazník, v ktorom ste sa mohli za svoju domácnosť vyjadriť k využívaniu energií. Tiež sme ním chceli zistiť, kde sa u vás najčastejšie energiou plytvá, či kde sa stráca.
      Rozdali sme cca. 150 dotazníkov. Vrátila sa nám 1/3. Všetkým, ktorí si našli čas a vyjadrili sa, úprimne ďakujeme.
      Veríme, že sme týmto dotazníkom trefne poukázali na využívanie a plytvanie energií v domácnosti.

      Mgr. Mária Šimová

     • Oznam

     • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ a ZŠ od 2.11.2021

      Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole, ktorý bol prerušený od 26.10. do 29.10.2021 z dôvodu vysokej chorobnosti  detí, sa obnoví v utorok 2.11.2021. 

      Organizácia vyučovania v oranžovej fáze školského semafora v ZŠ:
      Z dôvodu ochorenia COVID-19 bude obmedzená prevádzka v dvoch triedach ZŠ. Vyučovanie sa bude realizovať od 2.11.2021 kombinovanou formou:

      • Dištančná forma vzdelávania bude zabezpečená v triedach 2.A a 8. A až do 5.11.2021,
      • Prezenčná forma vzdelávania bude pokračovať vo všetkých ostatných triedach.

      Upozornenie:

      Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka/dieťaťa (Príloha č.1) prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo v písomnej forme. V čiernom okrese  mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového. Zároveň upozorňujeme rodičov na diagnostiku ochorenia Covid-19 u žiakov (v utorok ráno) pomocou samotestov,