• OZNAM

     • Plenárne a triedne zasadnutia Rodičovského združenia

      Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční v stredu 21. septembra 2022 o 16. 00 h na chodbe školy (1. poschodie).

      Triedne aktívy sa uskutočnia po plenárnom RZ v jednotlivých triedach.

      Vopred ďakujeme za Vašu aktívnu účasť.

     • Oznam

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5. 9. 2022 o 9.00 h na chodbe školy. Po slávnostnom otvorení školského roka sa žiaci presunú s triednymi učiteľmi do svojich tried.  Po úvodných informáciách v triedach  ukončíme prvý školský deň a žiaci odchádzajú domov.

      Prevádzka ŠKD bude v riadnom režime od  utorka 6. 9. 2022. V školskej jedálni sa strava podáva pre žiakov až od 6. 9.2022. Žiaci sa musia prihlásiť na stravu najneskôr 5. 9. 2022.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie.

       

      Organizácia  v dňoch 6. 9.- 9. 9. 2022

      6. 9. 2022 – 7. 9. 2022: Triednické  práce (žiaci sa oboznámia so školským poriadkom, organizáciou vyučovania, rozvrhom a prevezmú si učebnice)

      8. 9. 2022 – 9. 9. 2022: Teoretické a praktické účelové cvičenie, didaktické hry

      V uvedené dni vyučovanie končí – 1. stupeň 4. vyučovacou hodinou, 2. stupeň 5. vyučovacou hodinou.

      Od pondelka 12. 9. 2022 vyučovanie žiakov podľa rozvrhu.

      Základné prevádzkové pokyny

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú)
      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka (Príloha č. 1)

      Ospravedlnenie neprítomnosti

      Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

      Pri absencii viac ako 5 (žiak) 7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak/dieťa s PPV predložiť Potvrdenie od lekára od všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Ošetrovné člena rodiny (OČR)

      Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľka školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné  ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Potvrdenie choroby

      V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka/plnoletý žiak bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

      Izolácia je obmedzenie  pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Žiaci po skončení izolácie v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

      Mgr. Mária Kromková
           riaditeľka školy

     • Oznam

     • Distribúcia antigénových samotestov pre školský rok 2022/2023

      Prosíme rodičov a zákonných zástupcov žiakov školy, aby si prišli vyzdvihnúť do školy antigénové samotesty v dňoch: vo štvrtok  1. 9. 2022  v čase od 15.00 do 17.00, v piatok 2. 9. 2022 od 7.00 do 11.00, v sobotu 3. 9. 2022 od 9.00 do 11.00.  Testy budú vydávané rodičom na podpis v počte 5 ks na žiaka.

      Zároveň prosíme rodičov, aby žiakov otestovali pred príchodom žiakov do školy. Za porozumenie ďakujeme.

     • Oznam

     • Oznam o udelení riaditeľského voľna deťom materskej školy

      Riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom udeľuje
      riaditeľské voľno z organizačných dôvodov na deň 2. 9. 2022 deťom  materskej školy.

      Prevádzka materskej školy bude po prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu pokračovať v riadnom režime od pondelka 5. 9. 2022.  

      Mgr. Mária Kromková