• INFO ŠKD
     • INFO ŠKD

     • Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Krivany

       

      Vychovávateľka: Mgr. Monika Kuchárová                       Kontakt: 0908 848 659

      Prevádzka ŠKD: od 11:15 do 16:30                                 facebook/ŠKD KRIVANY

      Poplatky: Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je 5,- €/mesiac. Poplatok prosíme uhradiť do 10. dňa v mesiaci.

      Uvoľnenie dieťaťa z ŠKD: Dieťa bude zo školského klubu vyzdvihnuté  zákonným zástupcom alebo osobou, ktorá bola uvedená v zápisnom lístku. Ak v zápisnom lístku rodič uvedie, že dieťa môže odchádzať zo školského klubu samé, v tom prípade ho vychovávateľka pustí iba v čase, ktorý je uvedený na zápisnom lístku. Dieťa bude predčasne uvoľnené zo školského klubu len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa musí obsahovať nasledovné údaje -  meno a priezvisko dieťaťa, dátum, kedy má byť dieťa uvoľnené, hodina a spôsob odchodu ( napr. odchádza sám ), podpis zákonného zástupcu.

      Telefonická požiadavka na uvoľnenie dieťaťa nebude akceptovaná. Uvedené opatrenia boli prijaté z dôvodu ochrany detí, ktoré navštevujú školský klub ako aj z dôvodu ochrany vychovávateľky, ktorá je za prítomné deti zodpovedná.

       V rámci opatrení v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19, nemôžu do budovy školy vstupovať  rodičia žiakov. Prosíme zákonných zástupcov, aby od 3.9.2020 do 14.9.2020 svoje deti vyzdvihovali zo školského klubu volaním na vyššie uvedené tel. číslo. Dieťa bude následne v sprievode pedagogického zamestnanca odvedené do šatne a rodič ho bude čakať pred budovou školy (okrem rodičov prvákov).

      Príprava na vyučovanie: od 14:00 do 15:00

      Písanie domácich úloh je na uvážení rodičov. Ak si rodič žiada, aby dieťa písalo domáce úlohy v školskom klube, osobne to nahlási vychovávateľke. Na základe minuloročnej skúsenosti žiadame rodičov, aby svojim deťom vysvetlili, že domáce úlohy sa robia vo vyhradenom čase. Vychovávateľka nezodpovedá za to, ak dieťa aj po opakovanom upozornení odmieta robiť domáce úlohy napriek tomu, že na začiatku školského roka si to rodič žiadal. V školskom klube detí si žiaci robia len písomné domáce úlohy. Zo šlabikárov a čítaniek čítajú doma. Vychovávateľka vysvetľuje zadania domácich úloh, pomáha pri ich plnení.                            

                                                        Domáce úlohy kontrolujú rodičia!!!

     • OZNAM ŠJ

     • Oznam pre stravníkov školskej jedálne

      Stravovací poriadok

      Vzhľadom na novelu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zavádzajúcu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetkých žiakov I. a II. stupňa základných škôl od 02.09.2020 a  určenie pravidiel pre vznik nároku na danú dotáciu, Základná škola s materskou školou, školská jedáleň, oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom nasledovné:

      • Žiak má nárok na dotáciu vo výške 1,20 € denne pri splnení nasledovných podmienok:

       1. účasť aspoň na jednej vyučovacej hodine
       2. odobratie obeda
      • Ak sa žiak vôbec nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, nemá nárok na dotáciu.
      • V  prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v nasledujúci deň,  je  zákonný  zástupca žiaka povinný odhlásiť žiaka zo stravy do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa na telefónnom čísle 051/4572587 alebo emailom na adrese jedalenkrivany@gmail.com.
      • Ak zákonný zástupca neodhlási žiaka, resp. ak žiak obed neodoberie (napriek prihláseniu sa na obed v daný deň), je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť plnú výšku stravného (t. j. bez priznania dotácie) a tiež poplatok za jednorazové  obaly v hodnote 0,22€. Výška stravného určená Všeobecne záväzným nariadením o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krivany číslo 03/2019, ktoré nadobudlo účinnosť 01.09.2019 nasledovne:
      • dieťa MŠ  - 1,37 €,
      • dieťa predškolák 0,17 €,
      • žiak I. stupňa ZŠ – 1,08 €,
      • žiak II. stupňa ZŠ – 1,16 €.

      VZN obce Krivany č. 03/2019  určuje príspevok na réžiu pre deti MŠ a žiakov ZŠ vo výške 3,00 € na mesiac, v prípade keď odoberie v mesiaci minimálne jedno jedlo. Deti MŠ vo veku 2-5 rokov uhradia k stravnému 1,37 €  za jeden obed aj réžiu 3,00 € na mesiac.

      Deťom  MŠ, ktoré majú rozhodnutie o prijatí, bude poskytnutá celodenná strava od 02. 09. 2020.  Žiaci ZŠ odoberú v prvý deň školského roka suché balíčky.

      Zápisné lístky si môže zákonný zástupca žiaka stiahnuť na stránke školy doručiť do 02. 09. 2020.
      Zápisný lístok.pdf

      Každý žiak bude od 02.09.2020 automaticky prihlásený na odoberanie stravy. Bližšie informácie o spôsobe odhlasovania žiakom poskytnú v prvých dňoch školského roka triedni učitelia a zamestnanci školskej jedálne.  

      Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie. V tomto prípade si môže zákonný zástupca žiaka podať žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie stravy žiakovi vyžadujúcom diétne stravovanie v súlade s príslušnou smernicou.

      Prosíme zákonných zástupcov žiakov o dôsledné odhlasovanie zo stravy a  v prípade prihlásenia sa na obed aj odobratie prihlásenej stravy žiakmi, aby sme tak predišli  problémom s vymáhaním vzniknutých nedoplatkov.

      Nedoplatok vyčíslený školskou jedálňou je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť na základe vystavenej poštovej poukážky do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

      Mária Bačová
      vedúca školskej jedálne

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     • V zmysle § 84  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste odborného  zamestnanca:

      Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681

      Pracovná pozícia: Školský psychológ (pre materskú školu)

      Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (účinná od 15. 1. 2020)

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

      Iné súvisiace informácie: doba určitá od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021, úväzok 100 %, NP PoP II)

      Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 915 €

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou do 28. 08. 2020.


      V Krivanoch 20. 08. 2020                 

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

       

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     • V zmysle § 84  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

      Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681

      Kategória zamestnanca: pedagogický asistent (v materskej škole)

      Kvalifikačné predpoklady:  v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (účinná od 15.01.2020)

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

      Iné súvisiace informácie: pracovný pomer na dobu určitú od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021, úväzok 100 %, (NP PoP II)

      Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 738,50 € do 915,00 €

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou do 28. 08. 2020, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
       

      V Krivanoch 20. 08. 2020   

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

       

     • OZNAM

     • Letná škola

      Vážení rodičia,

      na našej škole sa Letná škola uskutoční v termíne od 10.08.2020 do 14.08.2020. Letnú školu budeme organizovať  pre dve skupiny  žiakov v cykle A (ako poldenný pobyt) a cykle B (celodenný pobyt)  pre 40 žiakov školy na základe prejaveného záujmu a potrieb žiakov.

      Cyklus A: časová dotácia 5 hodín  - od 8.00 do 13.00 h pre 20 žiakov zo SZP
      Cyklus B: časová dotácia 8 hodín -  od 8.30 do 16.30 h  pre 20 žiakov 1. - 8. ročníka

      Stravovanie žiakov bude zabezpečené v školskej jedálni. Letná škola sa uskutoční za dodržania hygienických opatrení pre prevenciu nákazy COVID-19 podľa nariadenia ÚVZ SR.

      O programe Letnej školy  a ďalšom postupe Vás budeme informovať priebežne na stránke školy a Edupage.  

      V prípade otázok nás kontaktujte na mailovej adrese: skola@zskrivany.edu.sk alebo tel. 0910 897 681.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka školy

     • OZNAM Covid-19

     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     • V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
      Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany
      Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany
      Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681
      Kategória zamestnanca: učiteľ/ka
      Podkategória zamestnanca: učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy – s aprobáciou matematika – fyzika, resp. matematika s iným predmetom
      Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
      Iné súvisiace informácie: nástup od 01. 09. 2020 na dobu určitú – zástup počas rodičovskej dovolenky, úväzok 100 %
      Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou do 09. 08. 2020, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
      V Krivanoch 29. 07. 2020
      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     • V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
      Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany
      Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany
      Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681
      Kategória zamestnanca: učiteľ/ka
      Podkategória zamestnanca: učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy
      Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
      Iné súvisiace informácie: nástup od 01. 09. 2020 na dobu určitú – zástup počas materskej dovolenky, úväzok 100 %
      Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou do 09. 08. 2020, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
      V Krivanoch 29. 07. 2020
      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     • V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
      Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany
      Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany
      Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681
      Kategória zamestnanca: pedagogický asistent
      Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
      Iné súvisiace informácie: nástup od 01. 09. 2020, pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2021, 100 % úväzok - pracovný čas 37,5 hodín týždenne (NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov)
      Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou do 12. 08. 2020, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
      V Krivanoch 29. 07. 2020
      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

     • INFO

     • Pandemická OČR od 1. júla 2020: U školákov nárok zanikne, pokračovať môžu len s lekárskym potvrdením

      Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov školopovinných detí, že školy (základné, stredné) sú bežne cez prázdniny uzavreté podľa školského zákona, a nie na základe mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu COVID-19. Preto nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí z dôvodu poskytovania starostlivosti zanikne zo zákona dňom 30. 6. 2020.

      Rozhodnutie o tom, že rodič, ktorý doteraz poberal pandemickú OČR z dôvodu uzatvorenia školy, na ňu nemá počas prázdnin nárok, nebude Sociálna poisťovňa vydávať – a to preto, lebo nárok na túto dávku počas prázdnin zaniká zo zákona. Avšak aj cez letné prázdniny môžu mať rodičia nárok na pandemickú OČR, ale len v prípade, ak dieťa ochorie a potrebu celodenného a osobného ošetrovania na príslušnom tlačive potvrdí pediater.

      Rodič školopovinného dieťaťa teda preukazuje potrebu ošetrovania v mesiacoch júl a august 2020 vždy predložením potvrdenia od príslušného pediatra a možnosť čerpať pandemickú OČR sa vzťahuje len na dni, na ktoré má potvrdenie pediatra. Preukazovať to bude prostredníctvom vyplneného formulára Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na konci mesiaca. Ak napríklad bude mať potvrdenie od lekára od 7. 7. 2020, nemusí podávať pobočke Sociálnej poisťovne novú žiadosť o pandemickú OČR, stačí, keď obdobie OČR vyzančí v čestnom vyhlásení, ktoré pošle pobočke na konci júla. V prípade, ak OČR potvrdí lekár z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa do 16 rokov veku nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, nárok na pandemickú OČR bude tiež trvať naďalej.

      V prípade detí predškolského veku (škôlky, jasle) je situácia mierne odlišná, pretože v letných mesiacoch sú tieto zariadenia zatvárané na základe rozhodnutia zriaďovateľa (napr. na dezinfekciu zariadenia, čerpanie dovoleniek personálu a pod.). Nárok na pandemickú OČR majú rodičia detí predškolského veku, ktorých deti nenavštevujú v mimoriadnej situácii detské jasle alebo materskú školu, pričom dôvod, prečo zariadenie nenavštevujú (uzatvorenie, choroba, strach z ohrozenia COVID-19), nie je dôležitý. Na konci každého kalendárneho mesiaca musí rodič pobočke Sociálnej poisťovne predložiť iba vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Samotnú Žiadosť o pandemickú OČR podáva len vtedy, keď doteraz (od 12. marca 2020) ešte pandemické OČR vôbec nepoberal.

      Dokument bol revidovaný: 25.06.2020

    • Dopravkovo
     • Dopravkovo

     • Dopravné prostriedky budúcnosti

      Počas druhého júnového týždňa sa v našej škole veľa čítalo, rozprávalo o dopravných situáciách na cestách a vyrábali sa dopravné prostriedky budúcnosti – ako si ich deti predstavujú. Azda najväčšiu radosť mali naši najmenší z praktickej realizácie získaných vedomostí. Naštartovali autá, zasvietil semafor a skúšobné jazdy začali. Po nich nasledovala jazda na body. Tie získali pri prekonaní prekážok, pri správnej jazde, na kruhový objazd či prejazd železničným priecestím. Aj zaparkovať auto bola drina. Najlepší motoristi boli ocenení. Všetci zúčastnení žiaci si odniesli krásne medaily pre super vodičov. Na záver sme ich upozornili, že na cestách si musia dávať pozor, dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pravidelne kupovať batérie do autíčok.

      PaedDr. Eva Viktorová

    • Škola priateľská deťom
     • Škola priateľská deťom

     • Naša Základná škola s materskou školou Krivany sa v tomto školskom roku 2019/ 2020 zapojila do celoslovenského programu „Škola priateľská k deťom“. Tento titul každoročne udeľuje Slovenský výbor pre UNICEF školám, ktoré splnia určené kritériá.Zapojením do projektu sme na škole vytvorili otvorené priateľské prostredie, ktorom sa každé dieťa mohlo cítiť bezpečnedobre, sebaisto a do ktorého chodilo s radosťou. Naši žiaci sa takto mohli učiť zodpovednosti a tolerancii voči iným. Zo získaného titulu sa veľmi tešíme a ďakujeme všetkým, ktorí nás v tejto aktivite podporovali.

      Mgr. Nikola Karaffová - koordinátor

    • Deň otcov
     • Deň otcov

     • Deň otcov je sviatkom, kedy ďakujeme našim otcom za všetko, čo nám dali, čo pre nás urobili. U nás aj v iných krajinách tento sviatok pripadá na tretiu júnovú neďeľu. Na svojich otcov nezabudli ani deti, ktoré navštevujú náš školský klub. Pre svojich oteckov vyrobili darčeky, ktorými ich určite potešili.

      Ocko môj vtipný je, humor s ním zažijem.

      Formule on fandí, s futbalom rád randí.

      Slovo jeho hreje, na mamku sa smeje.

      Jeho silná ruka, ochranu mi núka.

      Jeho múdra hlava, dobrú radu dáva.

      Prísny jeho pohľad má nado mnou dohľad.
                                                                                                 
                                                                                                 
      Mgr. Monika Kuchárová

     • Informácie pre rodičov a zákonných zástupcov k organizácii a podmienkam letnej školy v školskom roku 2019/2020 v ZŠ s MŠ Krivany

     • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy - Obce Krivany a riaditeľky základnej školy, Vám oznamujeme, že pre našich žiakov v prípade úspešnosti rozvojového projektu na organizáciu Letnej školy  na ministerstve školstva, sprístupníme  pre našich žiakov Letnú školu v dvoch cykloch od 10.8. – 21. 8. 2020 podľa záujmu žiakov. Letná škola je súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. Zámerom Letnej školy je poskytnúť zmysluplné využitie voľného času počas letných prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré budú prispôsobené veku a potrebám žiakov. Letná škola nebude kopírovať klasickú výučbu, ale  bude stimulovať výchovno-vzdelávací proces formou zážitkového, hravého a tvorivého učenia sa a poskytne možnosť adaptácie žiakov na začatie školského roka 2020/2021 po stránke vzdelávacej, socializačnej a výchovnej. Počas Letnej školy sa nebudú zadávať domáce úlohy a plnenie všetkých aktivít bude naviazané výlučne na čas strávený v škole. Letná škola je určená pre žiakov všetkých ročníkov základnej školy, aj pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Letnú školu budeme organizovať  v spolupráci so školským klubom detí, centrom voľného času, komunitnými pracovníkmi  obce, neziskovou organizáciou a ďalšími subjektmi.

      Trvanie Letnej školy: 5 dní = 1 cyklus

      Počet žiakov Letnej školy: 10 – 20 žiakov /cyklus

      Počet cyklov: 2

      Denný rozsah výchovno-vzdelávacích aktivít:

      Cyklus A – štyri až šesť hodín (poldenný)

      Cyklus B – sedem až desať hodín (celodenný)

      Termíny konania jednotlivých cyklov: 10. – 14. 8. 2020   a  17. – 21. 8. 2020

      Miesto realizácie vzdelávacích aktivít: interiér našej školy a triedy, ale najmä vonkajšie priestory a blízke okolie školy.

      Stravovanie žiakov bude zabezpečené v školskej jedálni. V prípade trvania krízovej situácie              (t. j. mimoriadnej situácie alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID 19) bude možné náklady na prípravu a výdaj stravy počas letnej školy uhrádzať z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

      Zisťovanie záujmu je realizované prostredníctvom dotazníka, ktorý bol odoslaný prostredníctvom EDUpage na osobné účty žiakov a zákonných zástupcov.

      Je potrebné odkliknúť, či máte alebo nemáte záujem o absolvovanie Letnej školy (termín, cyklus).
      Dotazník je prístupný po prihlásení sa do konta žiaka alebo rodiča v časti:

      KOMUNIKÁCIA - PRIHLASOVANIE - PRIDELENÉ AKCIE NA VYPLNENIE

      Žiadame  Vás, aby ste svoj záujem, resp. nezáujem  prejavili vyplnením dotazníka najneskôr do pondelka 22.6. 2020.  V prípade otázok nás kontaktujte na tel. 0910 897 681 alebo na e-mailovej adrese: skola@zskrivany.edu.sk.

      Mgr. Mária Kromková
           riaditeľka školy

    • Dajme spolu gól
     • Dajme spolu gól

     • V školskom roku 2019/2020 je naša škola zapojená do Grassroots programu pod názvom „Dajme spolu gól“. Realizujeme ho v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a je zameraný na popularizáciu futbalu u deti v materských školách a 1. ročníkoch základných škôl. Prebieha v mesiacoch október až máj a to 45 minútovou aktivitou každý týždeň. Aktivity sú zamerané hlavne na pohybový rozvoj dieťaťa, prácu s loptou hravou formou, ako aj na samotnú hru. Projektu sa pravidelne zúčastňuje 9 detí z MŠ a 8 z prvého ročníka ZŠ. Aktivity vedie Mgr. Ľubomír Bodnár v spolupráci s učiteľkami materskej školy a triednou učiteľkou 1. ročníka Mgr. Máriou Falatovou.  Pre kvalitnejšiu prácu s deťmi poskytol Slovenský futbalový zväz balíček pomôcok a futbalových lôpt rôznych veľkostí. Kým jesenný blok aktivít prebehol bezproblémovo, jarnú časť nám výrazne skomplikovala epidémia a následne uzatvorenie škôl, preto sme nútení tento program v tomto školskom roku ukončiť. Pevne však veríme, že tento projekt bude po úspešnom zahájení v tomto školskom roku pokračovať aj v tom nasledujúcom, keďže u deti sa tešil veľkej popularite.

      Mgr. Ľubomír Bodnár

    • Poďakovanie ZRPŠ Krivany o.z.
     • Poďakovanie ZRPŠ Krivany o.z.

     • V mene všetkých detí, žiakov a zamestnancov školy chcem poďakovať občianskemu združeniu ZRPŠ Krivany o.z. za originálny a užitočný darček na 1. júna, kedy si pripomíname  Medzinárodný deň detí. Symbolicky sa otvorila v tento deň aj  naša materská a základná škola. Po takmer troch mesiacoch sa 15 detí materskej školy a 87 žiakov (1. -5. roč.) základnej školy  vrátilo do školských lavíc. ZRPŠ Krivany o.z. všetkým týmto deťom a pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom darovalo textilné rúška. Ďakujeme.

      Mgr. Mária Kromková          
          riaditeľka školy                                           

       

    • OZNAM - otvorenie ZŠ
     • OZNAM - otvorenie ZŠ

     • Otvorenie základnej školy od 1. 6. 2020

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia  nášho zriaďovateľa – Obce Krivany od 1. 6. 2020 bude otvorená Základná škola s materskou školou v Krivanoch. Všetci žiaci, ktorých rodičia prejavili záujem a prihlásili ich v určenom termíne, budú do základnej školy umiestnení do konca školského roka 2019/2020.

      Organizačné pokyny:

      a) prevádzka  základnej školy a ŠKD

      Prevádzka základnej školy a ŠKD bude v čase od 7.00 do 16.00 hod.  

      b) organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

      Samotné vyučovanie bude organizované v rozsahu 4 – 5 vyučovacích hodín, podľa dočasného rozvrhu hodín pre jednotlivé skupiny žiakov.

      • výchovno-vzdelávacie aktivity v interiéri i exteriéri školy s triednou učiteľkou a PZ    (od 7.30 do 11.30 - 12.30 h )
      • popoludňajšie výchovné aktivity v interiéri a exteriéri školy (ŠKD do 16.00 h)

      Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupinách, ktorých zloženie sa  v priebehu týždňa nebude meniť, zmena môže nastať vždy len na začiatku nasledujúceho týždňa. Odporúčame, aby žiaci boli oblečení a obutí športovo, keďže v prípade pekného počasia vyučovanie a aktivity budú realizované vonku či už v areáli školy - v altánku, na ihrisku, na školskom dvore, alebo mimo neho - v prírode.

      c) pokyny súvisiace s organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu

      Škola bude otvorená v čase od 7.30 do 16.00 h. Rozpis príchodov jednotlivých tried (skupín) je nasledovný: 1. ročník  7.30, 2. ročník – 7.35, 3. ročník – 7.40, 4. ročník -7.45, 5. ročník – 7.50, triedy pre žiakov so ŠVVP - 8.00 h

      Vzhľadom k protiepidemiologickým opatreniam musia rodičia počítať so zdržaním počas ranného zdravotného filtra – ranné meranie teploty žiakov bezdotykovým teplomerom pri vstupe do ZŠ. Žiak prichádza a odchádza do školy, po dohode so zákonným zástupcom, len v sprievode dospelej osoby žijúcej v spoločnej  domácnosti s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.

      Povinnosti rodiča/zákonného zástupcu:

      • Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predloží a odovzdá Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.
       Vyhlásenie rodiča doc
       Vyhlásenie rodiča pdf
                 
      • Bez vyplneného a podpísaného vyhlásenia  sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania! 
      • rodič/ZZ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),  
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve čisté rúškapapierové vreckovky, žiak si hneď ráno v šatni odloží do skrinky rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška) a nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces,
      • dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ do konca školského roka 2019/2020,
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie  alebo potvrdené ochorenie na COVID -19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa/vyučujúceho  a riaditeľku školy,                               
      • povinnosťou zákonného  zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Stravovanie

      Pre žiakov prítomných v škole sa výdaj jedla (obed) uskutoční podľa vypracovaného harmonogramu  v školskej jedálni. Pred vstupom do jedálne je zabezpečená dezinfekcia rúk. Časový harmonogram výdaja stravy v školskej jedálni bude organizovaný tak, aby sa skupiny detí a žiakov podľa tried nepremiešavali.

       

      Ďalšie aktuálne informácie o organizácií výchovno-vzdelávacej činnosti Vám budú poskytované prostredníctvom triednych učiteľov priebežne.

      Mgr. Mária Kromková
            riaditeľka školy

    • OZNAM - otvorenie MŠ
     • OZNAM - otvorenie MŠ

     • Otvorenie materskej školy od 1. 6. 2020

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      na základe rozhodnutia  nášho zriaďovateľa – Obce Krivany -  od 1. 6. 2020 bude otvorená aj materská škola v Krivanoch. Deti, ktorých rodičia prejavili záujem, prihlásili ich v určenom termíne, budú do materskej školy umiestnení na základe odporúčaných kritérií v počte 15 do konca školského roka 2019/2020.

      Organizačné pokyny:

      Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

      • Dopoludňajšie a popoludňajšie výchovno-vzdelávacie aktivity budú vykonávané v interiéri a exteriéri materskej školy.

      Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupine 15 detí, ktorej zloženie sa  v priebehu týždňa nebude meniť, zmena môže nastať vždy len na začiatku nasledujúceho týždňa. Odporúčame rodičom, aby deťom dali do skrinky okrem športového oblečenia aj nepremokavú obuv a pršiplášť (v prípade, že by sme sa aj v nepriaznivom počasí zdržiavali v exteriéri materskej školy).

      Pokyny súvisiace s organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu

      • Budova materskej školy bude otvorená v čase od 7.00 do 16.00 h. Ranné schádzanie detí bude jednotlivo v čase od 7.00 do 7.40 h. Vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia musia rodičia počítať so zdržaním počas ranného zdravotného filtra – ranné meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy.
      • Dieťa prichádza aj odchádza z materskej školy v sprievode zákonného zástupcu alebo inej splnomocnenej osoby žijúcej v jednej domácnosti (staršou ako 10 rokov), s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19.
      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nebudú pohybovať. Učiteľka dieťa prevezme aj odovzdá poverenej osobe pri vstupných dverách budovy.
      • Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba bude používať zadný vchod do budovy MŠ (požiarne schodisko) a svoj príchod ohlási zvonením na zvonček.

      Povinnosti rodiča/zákonného zástupcu:

      • Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky

      dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predloží a odovzdá Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.

      Prehlásenie rodiča doc
      Prehlásenie rodiča pdf

      Bez vyplneného a podpísaného vyhlásenia  sa dieťa nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu! 

      • rodič/zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do MŠ a pri odchode dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),  
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň aj čisté náhradné rúško, ktoré si dieťa hneď odloží do skrinky pre prípad znečistenia svojho používaného rúška, ktoré nosí všade vo vnútorných priestoroch MŠ, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces,
      • dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky MŠ do konca školského roka 2019/2020,
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie  alebo potvrdené ochorenie na COVID -19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú učiteľku alebo zástupkyňu RŠ pre MŠ,                              
      • povinnosťou zákonného  zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Stravovanie

      • Pre deti prítomné v materskej škole sa výdaj jedla (desiata, obed, olovrant) uskutoční podľa harmonogramu v školskej jedálni. Časový harmonogram výdaja stravy v školskej jedálni je organizovaný tak, aby sa skupina detí a skupiny žiakov nepremiešali. Deťom stravu vydáva zamestnanec, deti si sami jedlo a nápoje neodoberajú.  Pred vstupom do jedálne je zabezpečená dezinfekcia rúk.
      • Dieťa si do MŠ nebude nosiť vlastnú stravu (keksíky, žuvačky, lupačky a iné pochutiny) a taktiež pitný režim, ktorý je v MŠ zabezpečený.

      Ďalšie aktuálne informácie o organizácií výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Vám budú poskytované prostredníctvom učiteliek priebežne.

     • OZNAM

     • Osobné veci - vyzdvihnutie

      Oznamujeme rodičom a žiakom, ktorí sa vzdelávajú dištančne a potrebujú si v škole vyzdvihnúť osobné veci (napr. prezuvky, vrecúška, učebné pomôcky a pod.), že tak môžu urobiť zajtra 28.5.2020 (štvrtok) v čase od 8.00 do 12.00 h alebo v inom dohodnutom termíne po telefonickom dohovore (tel. č. 0910 897 681). Zároveň upozorňujeme, že pri návšteve školy vrátia aj pridelený kľúč od skrinky v šatni. Netýka sa to žiakov, ktorí nastúpia v pondelok 1.6.2020 do školy, títo žiaci kľúč odovzdajú až na konci školského roka.

      Žiadame Vás, aby ste sa použili hlavný vchod, hlásili sa na vrátnici a dodržiavali všetky hygienické ochranné nariadenia. Ďakujeme.

    • Vesmír očami detí
     • Vesmír očami detí

     • Krivany znovu zahviezdili

      Rok prešiel ako voda a žiaci našej školy sa znovu zapojili do súťaže s názvom „Vesmír očami detí“. Pre nový typ koronavírusu zatvorili všetky školy, ale práce detí sme stihli poslať. Nebolo jasné či vôbec dôjde k vyhodnoteniu. Naša nedôvera nebola opodstatnená. Odborná porota ocenila naše práce, ktoré boli spracované na veľmi vysokej estetickej a odbornej úrovni. V okresnom kole súťaže sme získali ocenenie poroty v 2. kategórii za najlepšie ocenenú prácu s názvom Vesmírny prieskumník od Martina Šimka žiaka  4. ročníka pod vedením Mgr. Silvie Radačovskej. V 3. kategórii pod vedením Mgr. Kataríny Janoškovej za najlepšie ocenenú prácu v okresnom kole získala práca Cosmoccocus od Tamary Majtnerovej žiačky 8. ročníka. Ocenené práce z okresného kola sú vystavené v expozícii planetária a hvezdárne v Prešove. Najlepšie ocenená práca s postupom do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Hurbanove, získala žiačka 9. ročníka Ľuboslava Sontágová s prácou Frog galaxy. V tejto neľahkej situácii, ktorú zažívame sa tešíme úspechom našej školy. Žiakom srdečne blahoželáme a držíme prsty postupujúcej práci v celoslovenskom kole.   
      Mgr. Katarína Janošková