• Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • V pondelok 11. apríla sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Ide o najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž, v ktorej každý rok súťažia milióny žiakov z celého sveta. Na našej škole sa jej zúčastnilo 32 žiakov prvého a druhého stupňa. Najlepší výsledok dosiahol štvrták Daniel Gustáv Babej, ktorý vyriešil správne viac ako 96 % úloh v teste. Vo svojej kategórii sa umiestnil na 64. mieste na Slovensku, z čoho sa veľmi tešíme. V tabuľke uvádzame najúspešnejších riešiteľov našej školy. Pri ich usporiadaní sme sa riadili percentilom, ktorý udáva, koľko percent žiakov v konkrétnej kategórii malo horší výsledok ako daný žiak. Teda čím je percentil väčší, tým je to pre žiaka lepšie. Za pomoc s organizáciou súťaže v 2. až 4. ročníku ďakujeme pani učiteľke Onuferovej a v 1. ročníku pani učiteľke Janičovej. Všetkým zúčastneným ďakujeme, úspešným riešiteľom gratulujeme a tešíme sa na diplomy a ceny, ktoré nám prídu v júni.

      Mgr. Štefan Klembara

     • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krivanoch v súlade s § 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa budú prijímať 19. mája 2022 v čase od 14: 00 do 16: 00 h alebo po dohode s vedením materskej školy (tel. č. 0944 465 613) dieťa bude možné zapísať aj v inom májovom termíne.

      Prijatie dieťaťa do MŠ je podmienené žiadosťou zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a ktorá obsahuje aj údaje o povinnom očkovaní dieťaťa a v prípade dieťaťa so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami aj s vyjadrením príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporúčaním všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže zákonný zástupca napísať rukou, na počítači alebo môže vyplniť formulár žiadosti  ELETRONICKÁ ŽIADOST, následne ju vytlačiť a podpísanú obidvoma rodičmi (zákonnými zástupcami) a  doniesť v deň zápisu alebo vytlačiť a vypísať Žiadosť do MŠ, rovnako ju podpísať obidvoma rodičmi a doniesť v deň zápisu. Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou predkladá  aj lekárske potvrdenie o zdravotnom stave LEKÁRSKE POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA. Tlačivá sú k dispozícii aj na vrátnici školy a v MŠ.

      Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť do viacerých materských škôl a doručiť ju osobne, poštou na adresu materskej školy,  odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ s MŠ Krivany.

      Prednostne sa prijímajú deti (podľa miesta trvalého bydliska):

      1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, teda deti, ktoré do 38.2022 (vrátane) dosiahnu 5 rokov veku,
      2. deti od troch rokov veku,
      3. deti mladšie ako 3 roky sa prijímajú výnimočne, ak to umožňuje kapacita ustanovené rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva a podmienky MŠ.

      Zapísať je potrebné aj deti, ktoré nastúpia v priebehu školského roka.

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2022.

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

     • Deň Zeme

     • Ako si vtáčiky prstienky vyberali

      Deň Zeme, 22. apríl, sa neniesol iba v znamení sadenia stromčekov, ale aj spoznávania obyvateľov vzdušného priestoru. Žiaci prvého stupňa mali jedinečnú možnosť zoznámiť sa s ornitológom Michalom Revickým, ktorý im porozprával o živote vtákov v našom okolí. Žiaci sa presunuli k rieke Torysa, kde boli pripravené ornitologické siete, do ktorých pán Revický zachytával vtáky.

      Deťom vysvetľoval, čo je náplňou práce ornitológa a načo nám sú všetky poznatky o vtákoch, ktoré získava. Žiaci sa dozvedeli o priebehu vtáčej migrácie, pozreli si ornitologické siete a v nich zachytené vtáctvo. Niektorí žiaci si mohli vyskúšať vyberanie vtákov zo sietí. Medzi najzaujímavejšie informácie patrilo napríklad to, ktorý spevavec má najagresívnejšiu povahu - zistili sme, že sýkorka.

      Nakoniec si žiaci mohli v priamom prenose pozrieť priebeh značenia vtákov ornitologickými krúžkami - dostali prstienky. Po vybratí zo sietí im pán ornitológ dal na nohu ornitologický krúžok s jedinečným číslo. Všetko si zapísal do ornitologického denníka a po tomto procese žiaci mohli vtáčika opäť vypustiť do prírody. Prvá skupina žiakov s pánom ornitológom označila troch vtákov - z toho napríklad dvoch samcov penice čiernohlavej. Druhá skupina mala väčšie šťastie, podarilo sa im odchytiť až sedem vtákov - dve sýkorky belasé, muchárika čiernohlavého či väčšieho drozda plavého. Pre deti to bol nový a veľký zážitok. Veríme, že takúto vzácnu  návštevu budeme môcť privítať aj v budúcnosti.

                                                                                                                                                       Mgr. Kristína Revická

    • Vesmír očami detí
     • Vesmír očami detí

     • Expedícia mravcov vo vesmírnom autobuse

      Žiaci prvého a druhého stupňa sa každoročne zapájajú do výtvarnej súťaže „ Vesmír očami detí “.  Cieľom tejto súťaže je prepojiť vedu s výtvarným umením. Niekedy je veľmi ťažké žiakom nakresliť predstavu o vesmíre. A ak sa to stane tak je tu ešte porota, ktorá hodnotí techniku a splnenie zadania. Tentokrát sa podarilo splniť očakávania poroty prvákom : Jakubovi Hovancovi, ktorého dielko bolo vybraté ako zaujímavá práca a Dávidovi Bujňačkovi. Dávidova práca s názvom  „Mravčia expedícia“ bola zaradená medzi najlepšie ocenené a postupuje do celoslovenského kola v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola sa bude konať v prvej polovici mája 2022. Chlapcom gratulujeme a Dávidovi držíme „ MRAVCE “ .

      PaedDr. Katarína Janičová

    • Čitateľský oriešok
     • Čitateľský oriešok

     • Čítame a lúskame

      Žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka našej školy sa každoročne zapájajú do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský oriešok 8.

      Úlohou detí bolo v rámci každého ročníka prečítať dva krátke texty,  po ich prečítaní odpovedať na kontrolné otázky a nakresliť o nich obrázok. Zo všetkých našich prác bola vybraná maľba prváčky Marianny Berdisovej. Teraz sa uchádza o hlasy na facebookovom profile RAABE. Práce s najväčším počtom lajkov v rámci verejného hlasovania získajú hodnotné ceny. Hlasovanie verejnosti bude prebiehať do 16. mája 2022 do 12:00 hod.

      Marianke gratulujeme a prosíme o vaše hlasy na nižšie uvedenom linku.

      PaedDr. Katarína Janičová

      https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.4973182299386267/4973088212729009

     • Zápis

     • Dňa 6.4.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnil zápis do 1. ročníka. Žiaci predviedli svoju šikovnosť a ukázali svoje vedomosti. Počítali, maľovali, určovali farby, geometrické tvary a dokonca skoro všetci žiaci dokázali napísať svoje meno.  Budúci prváci si so sebou zobral kúsok potešenia. Bola to malá aktovka s mačičkou, ktorá k nám prišla z knihy O prváckom Mačiatku. V aktovke si žiaci našli milé prekvapenie - omaľovánky, farbičky a veľa iných pekných drobností. Každý budúci prváčik sa odfotil v našej bráne s mačiatkom a vybral si balónik. Žiakom sme zapriali veľa úspechov v budúcom školskom roku a odovzdali sme im pamätný list.

      Mgr. Zuzana Beňová

     • Oznam

     • Rodičovské združenie

      Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v pondelok 2. mája 2022  v čase od 13.00 do 16.30 h sa uskutočnia v škole triedne aktívy rodičovského združenia. Triedne aktívy RZ sa uskutočnia formou konzultačných hodín. Počas konzultačných hodín Vám budú  k dispozícii všetci vyučujúci, aby Vás informovali o výsledkoch Vašich detí, prípadne odpovedali na Vaše otázky. Ak si chcete dohodnúť  konzultácie na konkrétny čas, vopred kontaktujte triedneho učiteľa a dohodnete si presný čas.

      Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu návštevu.

      Mgr. Mária Kromková - riaditeľka školy

    • 22. apríl - svetový deň Zeme
     • 22. apríl - svetový deň Zeme

     • Stromy - naša záchrana 

      S týmto úmyslom sme sa smelo pustili do práce. Nelenili sme a oslávili deň Zeme so Zemou, na Zemi aj v zemi. Zamerali sme sa na stromy a čistenie okolia školy. Všetky triedy spolu so svojimi triednymi učiteľmi vysádzali stromčeky - buky, duby, smreky, smrekovce, borovice, jedle, javory. Spoločnými silami sme vysadili vyše 200 sadeníc, ktoré sme dostali ako sponzorský dar prostredníctvom Ing. Ivana Varchola, vedúceho zo škôlkarského strediska LESOV SR, š.p. v Šarišských Michaľanoch. Myšlienka vysádzania stromčekov žiakmi ho veľmi nadchla. A tak nás nezištným spôsobom v užitočnom úmysle podporil. Za čo sme mu veľmi vďační.

      Vysádzali sme v okolí školy a v časti obce Pod Huru. V spolupráci s pánom starostom Jánom Šejirmanom, ktorý zabezpečil kvalitnú čiernu zeminu, vodu a hnojivo nám to išlo „od ruky“. Zamestnanci obce nám ochotne pomohli. Veľmi si to vážime a ďakujeme im za pomoc.

      Na našej škole dbáme na čistotu a tak niektoré triedy zberali odpadky v jej okolí a na kopci smerom k Lipanom. Vyzberali cca 15 vriec odpadov, čím sme prírode tiež radi pomohli. Všetci žiaci pracovali usilovne, ochotne a zodpovedne.

      Krivianskú zeminu si každý z nás doniesol na topánkach aj domov. Myslím, že sme deň Zeme oslávili ako  sa patrí 😊.

      V mene Zeme ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne a ochotne zúčastnili.

          Mgr. Mária Šimová, environmentálny koordinátor

     • Zápis žiakov do 5. ročníka

     • Prihláška do 5. ročníka ZŠ (školský rok 2022/2023)

      Prihlásiť žiaka / žiačku do piateho ročníka našej školy je možné nasledovne:

      Vyplniť a odoslať TU elektronickú prihlášku , následne ju vytlačiť a podpísanú obidvoma rodičmi (zákonnými zástupcami) doručiť do školy osobne alebo poštou na adresu školy alebo vhodením do poštovej schránky školy  pri hlavnom vchode.

      V prípade akýchkoľvek otázok, problémov s vyplnením, odoslaním alebo tlačou prihlášky nás bezodkladne kontaktujte na t. č.: 0910 897 681 a problém individuálne vyriešime. Ďakujeme.

      Ak sa chcete zápisu zúčastniť osobne, môžete tak urobiť v dňoch od 25. 4. do 6. 5. 2022 v čase od 7.30 – 15.00 h - k zápisu je potrebné priniesť:

       

      • Vyplnenú prihlášku podpísanú obidvoma rodičmi,
      • rodný list žiaka,
      • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
      • v prípade potreby je možné dohodnúť termín zápisu na telefónnom čísle: 0910 897 681.

      Poznámka: Žiakov štvrtého ročníka našej ZŠ nie je potrebné prihlasovať.

      Mgr. Mária Kromková
            riaditeľka školy

    • Oznam
     • Oznam

     •     Vážení rodičia a zákonní zástupcovia!

          Zajtra 22. apríla si pripomíname DEŇ ZEME. Žiaci ZŠ Krivany budú sadiť stromčeky, preto je potrebné prísť v športovo-pracovnom oblečení. Prosíme rodičov
      o zabezpečenie pitného režimu, desiatej a v prípade chladnejšieho počasia aj primeraného oblečenia. Žiaci jednotlivých tried sa budú venovať sadeniu stromčekov v trvaní dvoch vyučovacích hodín. Počas dopoludnia bude prebiehať aj riadne vyučovanie. 7. hodina sa ruší.
         V prípade nepriaznivého počasia bude riadne vyučovanie podľa platného rozvrhu.

                                                                                                           Mgr. Mária Šimová

     • Oznam

     • INFO PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV – MEDZINÁRODNÝ VÝSKUM HBSC

      Vážení rodičia, milí žiaci druhého stupňa!

      Dovoľte mi, aby som Vás informovala o tom, že naša škola sa zapojí do prieskumného projektu HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Slovensko sa tohto medzinárodného projektu zúčastňuje v 4-ročných intervaloch už od roku 1993. V roku 2022 bolo oslovených viac ako pol milióna školákov z približne 50 krajín Európy a Severnej Ameriky, v rámci Slovenska to je približne 100 náhodne vybraných škôl, vrátane našej školy. Cieľom projektu je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte a taktiež prehĺbiť porozumenie mechanizmov ovplyvňujúcich rozdiely a zmeny v zdraví a rizikovom správaní školákov. Tieto poznatky sú dôležité pre vypracovanie efektívnych programov podpory zdravia, vzdelávacích programov v oblasti zdravia na národnej i medzinárodnej úrovni.

      Zber údajov na našej škole sa bude realizovať v piatok 29. apríla 2022 pod vedením výskumného pracovníka a jeho vyškolených asistentov z Ústavu verejného zdravotníctva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Projektu sa zúčastnia iba žiaci 2. stupňa – piateho až deviateho ročníka.  Žiaci vyplnia elektronicky alebo papierovo dotazník za približne 45 minút. V prípade žiakov 5. ročníka vypĺňanie dotazníka bude prebiehať dlhšie - asi dve vyučovacie hodiny. Zber údajov o výške, váhe, zložení tela a funkčnej zdatnosti zaberie približne rovnaký čas. Účasť žiakov je anonymná a dobrovoľná. V prípade, že si neželáte, aby sa Vaše dieťa zúčastnilo štúdie, oznámte to obratom škole, resp. triednemu učiteľovi.  TU stiahni
      Zapojenie našich žiakov do realizácie výskumu HBSC považujeme za prínosné a odporúča ho aj ministerstvo školstva, keďže zdravie mladých ľudí je dôležité a je prioritou pre nás všetkých.
      Viac informácii nájdete v prílohe. TU stiahni

      Za pozitívny prístup k účasti na predmetnej štúdii  a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka školy

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V dňoch 29. a 30. marca sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Kvôli epidemiologickej situácii sme si, bohužiaľ, nemohli ísť zmerať sily s ostatnými úspešnými riešiteľmi z iných škôl do Lipian, ale súťažilo sa online z našej školy. Zúčastnilo sa sedem úspešných riešiteľov, ktorí postúpili zo školského kola. Dosiahli sme výborný výsledok, keďže až štyria žiaci sa opäť stali úspešnými riešiteľmi (vyriešili správne aspoň 10 úloh z 15). Najlepší výsledok dosiahol Daniel Jiříkovský zo 7.A, ktorý sa v rámci okresu umiestnil na 1.-2. mieste (2 žiaci mali rovnaký počet bodov). Úspešní riešitelia boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme im ďalšie úspechy v školskom aj osobnom živote. Taktiež ďakujeme pani učiteľke Onuferovej za pomoc s organizáciou Pytagoriády na 1. stupni. V tabuľke uvádzame úspešných riešiteľov.

      Mgr. Štefan Klembara

    • Noc s Andersenom
     • Noc s Andersenom

     • Andersenov zázračný kufor, plný prekvapení

      Noc s Andersenom na Slovensku - 17. ročník medzinárodného podujatia na podporu čítania sa uskutočnil 1. apríla 2022.  Počas jednej čarovnej noci sa deti mohli preniesť do rozprávok a kúzelných príbehov. Podujatie bolo organizované v knižniciach, školách, školských družinách, kluboch a iných miestach na Slovensku, v Čechách, na Morave, ale aj v celej Európe a v zámorí. Rozprávková noc pre deti bola plná dobrodružstiev, kreativity a súťaží. Nebolo tomu inak ani v našej škole. S radosťou sme sa do spomínaného podujatia zapojili.

      Pútavé poobedie a večer otvorila pani zástupkyňa Jozefína Prevužňáková úvodným slovom. Deťom v skratke priblížila, čo všetko zažijú. A, že toho nebolo málo...

      Muž s veľkou fantáziou a talentom na písanie príbehov pre najmenších. Každý z nás určite dôverne pozná rozprávky ako Škaredé Káčatko, Statočný cínový vojačik alebo Cisárove nové šaty. Pán učiteľ Štefan Klembara s nadšením prijal úlohu najznámejšieho autora rozprávok všetkých čias H. CH. Andersena. S cylindrom a v šatách z obdobia života Andersena, v rozhovore rozprával deťom o svojom živote, ale hlavne o svojej literárnej tvorbe a o tom, čo ho motivovalo a inšpirovalo k písaniu.

      Deti putovali po štyroch miestach v štyroch skupinách. Mali možnosť vyšantiť sa, aj niečo nové a zaujímavé sa dozvedieť. Samozrejme nechýbalo čítanie príbehov, rozprávok a práca s knihou.

      Prvá zastávka na dlhej ceste za rozprávkou bola venovaná Andersenovi a jeho rodnej krajine Dánsku. Deti mali možnosť dozvedieť sa o Dánsku fakty, ale aj zaujímavé veci. Napr., že v Dánsku sneží priemerne každý druhý deň a že pes nemá právo štekať na nikoho, najmä na poštára.  Spolu s  Andersenom a učiteľkami prečítali jednu z jeho rozprávok, kreslili, riešili rébusy a to všetko v červeno ladenej miestnosti, ako vlajka Dánska. Tmavé prostredie miestnosti bolo potrebné osvetliť. Okrem svetla sviečok si deti pomáhali aj svetlom bateriek.

      Stratený v Afrike a ďalšia zastávka telocvičňa. To vám bola divočina! S opičkami Kiki a Miki od autorky E. Čepčekovej sa deti ocitli v džungli a statočne zdolávali opičiu dráhu, na konci ktorej ich čakalo pohladenie od afrického slnka. Spolu s učiteľkami prečítali príbeh Džungľa zo spomínanej knihy. Oberali banánovníky a z banánov sa dozvedeli zaujímavé fakty o Afrike. Putovanie zakončili postavením „bunkra“ pre opičky Kiki a Miki. A to všetko v maskách afrických zvierat.

      V poradí na treťom mieste, Po Slovensku za tri groše, sa zrazu deti dostali do mincovne. Vyrobili si vlastnú mincu, ktorá bola inšpirovaná krásnou prácou ilustrátora Ľ. Fullu, ale hlavne fantáziou našich úžasných detí. V rozprávkovej knihe od P. Dobšinského obdivovali krásnu prácu ilustrátora a vypočuli si rozprávku Tri groše. A keďže sa podľa príbehu dozvedeli ako majú gazdovať s grošmi, tak si na záver preverili svoje schopnosti a vedomosti o eurách. Kupovali ilustrácie a tiež vyberali peniaze v danej hodnote. Zistili sme, že naše deti s peniazmi nemajú problém.

      Necestuj za hrdinkami – máš ich doma. Názov ďalšej „stanice“ na ceste za knihami a príbehmi. Tu sme si pre deti pripravili prekvapenie. Čakali ich tam dve bývalé učiteľky našej školy, ktoré s radosťou a nadšením prijali pozvanie na čítanie deťom a s deťmi. Ich dramatické čítanie motivovalo deti a chceli si takýto spôsob čítania aj samy vyskúšať. Priblížili život a najmä tvorbu našich najznámejších autoriek pre deti: E. Čepčekovej, Ľ. Podjavorinskej, či K. Jarunkovej. Vyrobili si záložky do kníh, na ktoré napísali postrehy a zážitky z dňa.

      Ak si myslíte, že to bolo všetko, tak nebolo... Po skvelej večeri, ktorú nám finančne zastrešilo o.z. ZRPŠ Krivany, nastalo veľké pátranie po rozprávkach. Úlohou bolo nájsť čo najväčší počet vopred skrytých kartičiek s názvami rozprávok od H. CH. Andersena. Jediné, čo mali deti  v zhasnutej škole k dispozícii boli malé svetielka – baterky a zdravú súťaživosť. Pomocou nich našli všetky rozprávky, ktoré vrátili  Andersenovi do jeho kufra. Pán Andersen, im za ich snahu „vyčaroval“ odmenu. Každé dieťa získalo čokoládovú mincu, nálepku a certifikát účastníka Noci s Andersenom. Veríme, že si deti odniesli aj kopec príjemných zážitkov a spomienok na dlhý čas.

      „Skvelá akcia. Vôbec som nevedel, že niečo také ako Noc s Andersenom existuje. Veľmi sa mi páčili všetky stanovištia. Super bolo v telocvični, ale aj dramatické čítanie s učiteľkami sa mi veľmi páčilo.“ takto, na konci dňa, vyjadril svoje pocity štvrták  Miško Štvarták.

      „Andersen bol dobrý, veľa som sa o ňom naučil.“ Jozef Garančovský, 4.A.

      Naši milí hostia Mgr. Mária Ondrejová a Terézia Urdová prejavili svoje dojmy slovami: „Určite krásna a výborná akcia, zorganizovaná pre deti. Sme poctené, natešené a s radosťou sme prijali pozvanie. Tešíme sa, že sme mohli byť pri tom a spolu s deťmi čítať krásne príbehy od výborných slovenských autoriek detských kníh.“

      PaedDr. Eva Viktorová    

    • Veľkonočné prázdniny
     • Veľkonočné prázdniny

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že veľkonočné  prázdniny budú  v termíne od 14. apríla  (štvrtok) do 19. apríla 2022 (utorok). Vyučovanie po prázdninách pokračuje  v stredu 20. apríla 2022.  

      V prípade, že zákonný zástupca žiaka ešte neprevzal antigénové testy na domáce testovanie žiaka - 3/2022, môže tak urobiť v utorok 19. apríla 2022  na vrátnici školy do 12.00 hod.

      Pokojné a radostné veľkonočné sviatky v kruhu svojich blízkych Vám želajú zamestnanci školy.  

     • Oznam

     • Oznam o udelení riaditeľského voľna deťom MŠ

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krivanoch  oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytne deťom materskej školy riaditeľské voľno na  štvrtok 14. apríla 2022 a utorok 19. apríla 2022. Riaditeľské voľno sa poskytne deťom z prevádzkových a organizačných dôvodov. Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole  bude pokračovať v štandardnom režime od stredy 20. apríla 2022.

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

    • Darovanie krvi
     • Darovanie krvi

     • PODROBNÉ INFORMÁCIE PRE DARCOV KRVI

       

      Pokiaľ ste sa rozhodli darovať krv, musíte spĺňať všeobecné základné kritériá:

       

      • Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať krv až do svojich 65 rokov. Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu.
      • Musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg.
      • Nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS).
      • Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C.
      • Nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia.

      Pre ženy nie je vhodné ísť darovať krv počas menštruácie, resp. tesne pred ňou alebo po nej.

       

      Príprava na darovanie krvi

       

      Je nutné, aby ste boli pred odberom dostatočne hydratovaní. 24 hodín pred odberom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem povinného pol litra čaju).

      Nehladujte! Na odber krvi nechoďte nalačno! Večer pred odberom a taktiež tesne pred odberom nejedzte tučné jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové jedlá a výrobky, údeniny...). Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem, med ... Alkohol, tučné jedlá, telesná námaha a niektoré lieky môžu prechodne spôsobiť zvýšenú aktivitu pečeňových enzýmov (ALT). Dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po výdatnom spánku, pretože váš fyzický stav sa odzrkadlí na kvalite vašej krvi.

      Pred odberom krvi nefajčite (minimálne 6 hodín), nepite alkohol (aspoň 12 - 14 hodín) a 24 hodín pred odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte tréningy a návštevu posilňovne.

      Darcovia môžu byť vylúčení z darcovstva pre nízku hladinu hemoglobínu, preto sa odporúča zvýšiť svoju hladinu železa konzumáciou červeného mäsa, tmavozelenej zeleniny, rias, orechov, semien, obilnín alebo užívaním výživových doplnkov obsahujúcich železo.

      Darcovia s vysokým krvným tlakom môžu darovať krv aj v prípade, že užívajú lieky. Pokiaľ ste sledovaný lekárom a Váš tlak je pod kontrolou a stabilizovaný, darovať krv môžete, avšak len v prípade, ak ste v ten deň ešte neužili liek!

      Darovať krv môžu darcovia bez akýchkoľvek symptómov, so všeobecne dobrým zdravotným stavom, takí, ktorí sa cítia dobre. Ak má darca nádchu alebo chrípku, darovanie krvi je možné až dva týždne od úplného vyliečenia a dva týždne po ukončení antibiotickej liečby.

      Darcami môžete byť aj po očkovaní proti chrípke. To isté platí po preventívnom očkovaní, napr. proti tetanu, hepatitíde typu B a besnote.

       

      Darovanie krvi

      Proces darovania krvi trvá od registrácie až po odchod domov približne 1 hodinu. Samotný odber trvá len 5 – 15 min, počas ktorých daruje darca 450ml krvi.

      Vyplníte dotazník pre darcu krvi, plazmy a krvných buniek, ktorý zahŕňa vaše osobné identifikačné údaje a rôzne dôležité otázky týkajúce vášho zdravia, životného štýlu, rizikových faktorov a vami prekonaných chorôb. Vyplňte ho pravdivo, bez akéhokoľvek zatajenia závažných skutočností, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví darcu (vyvolanie epileptických kŕčov pri epilepsii, zlyhanie srdca pri závažných srdcových ochoreniach, atď.), ale aj prípadného príjemcu transfúzneho lieku, ktorého organizmus je väčšinou oslabený.

      Pýtajte sa na všetko, čomu v dotazníku nerozumiete! Je veľmi dôležité, aby ste porozumeli všetkým položeným otázkam.

      Celý dotazník sa nachádza v prílohe, resp. na webovej stránke NTS SR, kde si ho môžete vopred pozrieť. Vypĺňa sa zakaždým na mieste mobilného výjazdu, resp. pri každej jednej návšteve transfúziologického zariadenia.

       

      V prípade, že si nie ste istý, či ste vhodným kandidátom na darovanie krvi, vopred zavolajte do transfúziologického pracoviska a vašu situáciu skonzultujte s lekárom. Kontaktné údaje NTS SR, pracovisko Prešov:

      MUDr. Jana Leško-Andraščíková, PhD., vedúci lekár: 051 7011 617

      MUDr. Mikuláš Hudák, izba lekárov: 051 7011 612

      Zdroj: www.ntssr.sk

       

      Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Veľmi pekne ďakujeme všetkým darcom za účasť!

      ZRPŠ Krivany, o.z., ZŠ s MŠ Krivany, Obec Krivany, NTS SR pracovisko Prešov

    • 22.marec – Deň vody
     • 22.marec – Deň vody

     • Voda náš najväčší poklad

      Prvý Svetový deň vody sa uskutočnil 22.3.1993 a odvtedy je jeho cieľom pripomínať dôležitosť a význam vody a motivovať ľudí k ochrane a šetreniu vodných zdrojov. Bez vody by život na Zemi nebol možný.

      Aj naša škola si v tento deň chcela pripomenúť aká dôležitá je voda pre náš život. Žiaci prvého stupňa sa na prvej vyučovacej hodine dozvedeli viac o vode. Naši prváci sa učili pomenovať skupenstvá vody, druhy vôd a aká je ich funkcia. Spoločne s pani učiteľkou Janičovou a Kristínkou Revickou vytvorili krásnu nástenku, kde do papierových kvapiek napísali príslovia o vode. Druhákov zaujala prezentácia na tému Voda. Dozvedeli sa, kde všade sa v našom tele nachádza a aká je dôležitá pre život. Porozprávali sme si aj o tom ,že voda je v neustálom kolobehu a že nová voda sa na zemi netvorí a preto ňou treba šetriť. Staršie deti 2. až  4 ročníka sa zamerali na spôsoby šetrenia vody, na správne využitia  pre človeka  a možnosti ochrany vody a vodných zdrojov v prírode.

      V spolupráci s obecným úradom, sme pomáhali pri čistení vodných tokov v obci. Krásne jarné počasie nás pozvalo  do svojej prírody a naše kroky smerovali k rieke Torysa. Deti mali radosť z pobytu vonku a s nadšením sa pustili do práce. Našli sme veľa  plastových fliaš, gumených pneumatík ale aj bežné papieriky z potravín. Najviac radosti mali prváčikovia, ktorí našli starú školskú aktovku. Druháci boli najodvážnejší a nebáli sa preskackať po kameňoch aby vylovili plastové fľaše z vody, samozrejme pod dohľadom pani učiteľky. Tretiaci a štvrtáci poňali  zber ako súťaž, kto nazbiera viac odpadu. Odpadu bolo  niekoľko plných vriec a mali naozaj čo robiť aby sa  vrecia s odpadom dostali  k miestu odvozu. Aj naši najmenší nulťáčikovia vyzbrojení papierovými kvapkami vyzbierali odpad okolo školy.

      Za víťazov však môžeme spokojne vyhlásiť všetkých, pretože každý svojou usilovnosťou získal kúsok čistého prostredia. 

      Mgr. Mária Onuferová

       

       

    • Oznam
     • Oznam

     • Oznam o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krivanoch oznamuje, že na pondelok  28.3.2022  udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Deň učiteľov).

      So  súhlasom zriaďovateľa nebude v pondelok 28.3.2022 prevádzka ŠKD. Prevádzka materskej školy bude 28.3.2022 z organizačných dôvodov iba poldenná (dopoludnia).

      Mgr. Mária Kromková

    • Návšteva včelára
     • Návšteva včelára

     • Takmer po štyroch rokoch sme k nám opäť pozvali pána včelára Pavla Karabaša. Pozvanie s radosťou prijal a dňa 21. 3. 2022 sa deti prvého stupňa mohli tešiť z jeho prítomností a rozšíriť si tak okruh svojich vedomostí o živote včiel. Samozrejme, že neprišiel s prázdnymi rukami. Priniesol deťom ukázať úľ a všetky pomôcky, ktoré potrebuje každý včelár. Najprv deti zoznámil s domovom včiel, s jeho časťami. Porozprával, kto všetko žije v úli a akú má každý jeden člen úľa funkciu. Kládol deťom otázky , opravoval  či doplnil ich odpovede. Samozrejme, že nezabudol na to najdôležitejšie a to je význam včiel a ich produkty.  V závere odpovedal na zvedavé otázky detí, kde sa mohli okrem iného dozvedieť ako postupovať, keď nás uštipne včielka, či bývajú aj včielky choré a kto je ich najväčším nepriateľom.  Nezabudol ani na sladkú motiváciu pre deti a tou je ochutnávka medu.  Neviem ako v iných triedach, ale aspoň v tej našej druháckej by sa nejaký ten budúci včelár našiel. Ale ako povedal Pavol: „Včelárom môže byť každý, kto sa nebojí včielok a práce.“

      A čo zaujalo našich žiakov?

      Šimon: Ako sa chytí a značkuje kráľovná.

      Tobias a Ľubko:  Nevedel som  o ázijskom  sršňovi ako  o najväčšom nepriateľovi včiel, ktorý prišiel k nám a je v porovnaní so včelou obrovský.

      Miško a Filip: Ako sa včielky bránia proti sršňom, obkľúčia ho a mávajú krídlami.  Udusia ho.

      Nikolas: Ja som nevedel, že sa do dymáku dáva spráchnivené drevo.

      Jasmínka: Zaujalo ma to, že včielky sa dožijú len 3 až 5 rokov, lebo sa veľmi upracujú. Bolo to super.

      A naši najmenší prváci po ochutnávke medu úplne stratili slová.

      Medík bol pre nás  mňamózny, eňo -  ňuňo, jednoducho vynikajúci ... :-).

      Mgr. Silvia Radačovská