• OZNAM

     • ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ OD 19. 10. 2020

      Prezenčné vyučovanie bude prebiehať iba u žiakov prvého až štvrtého ročníka a žiakov so zdravotným znevýhodnením zo SZP a MRK, ktorí vzhľadom na sociálne prostredie, technické možnosti a zdravotné znevýhodnenie nie sú schopní vzdelávať sa doma. Žiaci sa budú učiť iba štyri vyučovacie hodiny denne. Výučba bude prebiehať upraveným spôsobom za dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Žiak a zamestnanec je povinný mať v škole na tvári nasadené rúško. Stravovanie žiakov a zamestnancov nebude obvyklým spôsobom, keďže prevádzka školskej jedálne bude prerušená až do odvolania. Zamestnanci a žiaci sú automaticky odhlásení z obedov. Prevádzka ŠKD taktiež nebude až do odvolania.

      Vyučovanie žiakov 2. stupňa (piateho až deviateho ročníka) bude prebiehať dištančnou formouna diaľku. Všetkých rodičov a žiakov upozorňujeme na sledovanie školského portálu EDUPAGE, ostatných komunikačných kanálov a plnenie úloh zadaných učiteľmi. Pre niektorých žiakov z Torysy budú zabezpečené raz týždenne zadania k riešeniu úloh v listinnej podobe.

      Až do odvolania bude prerušený výchovno-vzdelávací proces aj v materskej škole.

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

     • Oznam

     • Pokyny upravujúce podmienky základnej školy od 19. 10. 2020 školského roku 2020/2021

      Vnútorný režim základnej školy  - červená fáza semaforu

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. Vstup ďalším   osobám je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok. Na komunikáciu externých osôb so školou (aj zákonných zástupcov) odporúčame prioritne v tomto období využívať písomný spôsob komunikácie (maily) alebo telefonický kontakt.

      Podmienky vstupu do školy:

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      Povinnosti rodiča (zákonného zástupcu):

      1. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy - nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov a dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať dieťa  pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy.
      4. Rodič (zákonný zástupca) predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
      5. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
      6. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho  a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo regionálnym hygienikom v Prešove. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Povinnosti žiaka a zamestnanca:

      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
      • Príchod žiaka do školy od 7. 00 do 7. 45 h
      • Dodržiavame zásadu R-O-R (rúško – odstup – ruky).
      • Žiak pri vstupe do budovy absolvuje ranný filter – meranie teploty bezdotykovým teplomerom a vykoná dezinfekciu rúk pripraveným dezinfekčným prostriedkom.
      • Žiak minimalizuje svoj pobyt v šatni, zdržiava sa iba vo svojej triede
      • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
      • Používanie rúšok je v interiéri školy povinné pre všetkých žiakov školy a všetkých zamestnancov školy.
      • Žiak sa počas celého pobytu v škole riadi pokynmi pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.
      • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec nosí rúško.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržiavajú žiaci, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
      • Počas prestávok žiaci zostávajú v triedach pri priamom vetraní a minimalizujú stretávanie na chodbách a  toaletách.
      • Triedy a toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
      • Pedagogický zamestnanec opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      • Pedagogickí zamestnanci v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možnosti zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a pedagógmi pri výchovno-vzdelávacom procese.
      • Telocvičňa sa  nevyužíva. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri alebo teoreticky.
      • Žiaci budú časť vyučovania podľa podmienok školy a klimatických podmienok tráviť vonku v areáli školy alebo mimo neho.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a všetci zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
      • Dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť  veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (kľučky dverí a pod.).
      • Škola pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlenila izolačnú miestnosť s priamym vetraním (posilňovňa). Ak žiak bude vykazovať v priebehu dňa niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do izolačnej miestnosti. Škola kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. Izolačná miestnosť  bude dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná.
      • Výchovno-vzdelávací proces sa prezenčne realizuje v čase od 7.45 do 11. 15h podľa rozvrhu hodín, dištančne najneskôr do 15.30h a podľa rozvrhu. Prevádzka ŠKD až do odvolania nebude.
      • Stravovanie žiakov nebude obvyklým spôsobom, keďže až do odvolania bude prevádzka školskej jedálne prerušená.  
      • Žiak po vyučovaní odchádza domov a pri ceste zo školy sa riadi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

             Mgr. Mária Kromková
                riaditeľka školy

     • OZNAM

     • USMERNENIE PRE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU A NÁVŠTEVNÍKA ŠKOLY

      Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (na stiahnutie: Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx alebo k dispozícii na vrátnici školy). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Vstup cudzím osobám (okrem zamestnanca a žiaka školy) do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (na stiahnutie: Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx alebo k dispozícii na vrátnici školy).

      Na komunikáciu externých osôb so školou (aj zákonných zástupcov) odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný alebo telefonický kontakt):

      •  0910897681
      •  na komunikáciu s triednymi učiteľmi využívať EDUPAGE
      •  skola@zskrivany.edu.sk
     • OZNAM

     • Prerušenie vyučovania

      Povinná izolácia pre žiakov a zamestnancov

       

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krivanoch  na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove a v súlade s Manuálom opatrení Ministerstva školstva SR pre základné školy

      prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 9. 10. 2020 do 18. 10. 2020

      nariaďuje všetkým žiakom a zamestnancom povinnú domácu izoláciu z dôvodu potvrdeného pozitívneho  prípadu ochorenia COVID – 19 u zamestnanca školy.

      Na dobu 10 dní (zatiaľ do 18. 10. 2020) bude prerušená aj činnosť MŠ, ŠJ, ŠKD a CVČ.

      Prosíme rodičov i žiakov, aby sledovali školský portál EDUPAGE i ostatné komunikačné kanály.

      V rámci povinnej izolácie vyzývame na dodržiavanie domácej izolácie, minimalizovanie osobných kontaktov a dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (ruky – odstup – rúško) a sledovanie  svojho zdravotného stavu. V prípade jeho zmeny kontaktujte svojho všeobecného alebo detského lekára telefonicky.

      Ďalšie aktuálne informácie budú zverejnené  na webovej stránke školy.

                                                                                         Mgr. Mária Kromková, riaditeľka školy

    • A K O ...?
     • A K O ...?

     • Ako využiť voľný čas?

      Najjednoduchší spôsob je sadnúť si a pozerať televíziu, hrať počítačové hry či pozerať videá na youtube. No sú aj iné možnosti. Aktivity ako kreslenie, lepenie, vyrezávanie, písanie príbehov, šitie a čítanie kníh. Je to zábava a vášeň, ktoré sprevádzajú vytváranie niečoho jedinečného.

      Na začiatok stačí trpezlivosť, trochu chuti a štipka manuálnych zručností.
      Tip ako využiť voľný čas nám poslal Maroš Hovanec.

      Skúste aj vy vytvoriť niečo výnimočné.

      Keď mám chuť na tvorenie

      Tento mlyn je replikou mlynu v  Zuberci - Brestovej.
      Skladal som ho, lebo mám rád takéto rôzne vystrihovačky a skladačky. 
      Potrebujete na to však pevné nervy. Vystrihol som ho z časopisu
      Fifík a spravil  podľa návodu. Najťažšie bolo vytvoriť malé okienka na streche.
      Odporúčam, ak sa niekto nudí.     

       Maroš Hovanec  4. A 

      PaedDr. Katarína Janičová

     • Matematický klokan

     • Široká nádherná krajina matematiky

      Matematika je klbko vlny, motanica nití kde všetky časti matematiky pôsobia navzájom na seba celkom nepredvídateľným spôsobom.

      J.A.Dieduonné

      Jednou z obľúbených súťaží našich žiakov je

      „ MATEMATICKÝ KLOKAN.“  Tento bol trošku netradičný – onlinový. Žiaci sa prihlasovali v škole. Dostali kódy a vyskúšali si cvičné testovanie. Potom to išlo celkom ľahko. Ich snaživá práca a matematické vedomosti sa im zišli. Za námahu boli odmenení.

      Našim školským klokanom blahoželáme a prajeme veľa síl, energie, trpezlivosti a v neposlednom rade veľa zdravia do jesenných školských mesiacov.

      PaedDr. Katarína Janičová

     • Červené stužky

     • Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS

      Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
      Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
      Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

      A Aktuálny problém?
      I Individuálny problém?
      D Dlhodobý problém?
      S Spoločenský problém?

      AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Štrnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 2. septembra 2020
      a vyvrcholí 1. decembra 2020 – na Svetový deň boja proti AIDS.

      Bližšie informácie nájdete http://www.cervenestuzky.sk/

      Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

      Mgr. Nikola Karaffová
      koordinátor Žiackej školskej rady

     • Október - mesiac úcty k starším 

     • Tak ako každý rok aj tento rok patrí celý mesiac október našim starkým. Je to čas, kedy im môžeme vzdať úctu, uistiť ich, že sme tu stále pre nich a že sa majú o koho oprieť, alebo ich môžeme potešiť malým darčekom. Žiaci, ktorí navštevujú školský klub pri ZŠ s MŠ v Krivanoch vyrobili pre svojich starých rodičov darčeky v podobe tabuliek s fotkou a textom. Veríme, že starí rodičia, ktorí budú obdarovaní tabuľkou, sa potešia.

      Mgr. Monika Kuchárová

     • Dôležitý oznam  pre rodičov

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia!

      Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva sa rodičovské združenie 6. októbra 2020 neuskutoční v škole prezenčnou formou. Organizácia hromadných podujatí (vrátane rodičovských združení) sa odporúča jedine dištančnou formou. Z tohto dôvodu aj voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Krivany sa uskutoční dištančne – písomnou formou, nie online, keďže nie všetci rodičia majú prístup na internet. 

      Vážení rodičia, o voľbe do rady školy budete informovaní písomne prostredníctvom triednych učiteľov a Vašich detí, ktoré Vám doručia 6. októbra 2020 domov obálku s volebným lístkom a informáciou volebnej komisie o spôsobe voľby.  Voľba do rady školy sa uskutoční tajným hlasovaním. Voliť sa budú traja zástupcovia rodičov základnej školy.

      Na komunikáciu so školou, aj s triednymi učiteľmi, odporúčame využívať aj naďalej  dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný v odôvodnených prípadoch  len so súhlasom riaditeľky školy a  prehlásením o bezinfekčnosti.

      Činnosť Školského klubu detí sa v tejto situácii neodporúča. Ak je prevádzka  ŠKD nevyhnutná, ministerstvo školstva i ÚVZ odporúča (aj naďalej) minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried. Vzhľadom k skutočnosti, že v ŠKD máme deti z piatich ročníkov, odporúčame rodičom zvážiť nevyhnutnosť pobytu dieťaťa v školskom klube počas tohto obdobia.   

      Ďakujeme za pochopenie.

      Mgr. Mária Kromková                                                                                                                                
         riaditeľka školy

       

     • Pracovne vyučovanie ...

     • Pracovné vyučovanie očami tretieho ročníka

      Žiaci na hodine Pracovného vyučovania tvorivo využili odpadový aj prírodný materiál, z ktorého vyrábali rôzne výrobky. Zábavnou formou tak objavovali nové poznatky nielen o odpadovom materiáli, ale aj prírodnom. Pre žiakov bola hodina veľmi zábavná a zaujímavá, čo sa odzrkadlilo aj na ich tvorbe.

      Mgr. Kamila Šlosárová 

     • OZNAM RZ

     • Pozvánka na Plenárne rodičovské združenie

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia!

      Srdečne Vás pozývame na 1. plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční
                                           v utorok 6. októbra 2020 o 16.00 h.

      Na tomto plenárnom  rodičovskom združení sa budú, okrem iného, opakovane voliť zástupcovia rodičov do rady školy, aj preto je Vaša účasť nevyhnutná. Až po skončení plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia v triedach triedne aktívy. Prosím, aby ste rešpektovali túto skutočnosť.

      Zároveň Vás prosíme o písomné vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s uvedením Vášho mena na kandidátnu listinu na voľbu zástupcov rodičov do rady školy najneskôr do 5. októbra 2020. Tlačivo Vám doručí domov Vaše dieťa prostredníctvom triedneho učiteľa.  Ďakujeme pekne.

      Upozorňujeme Vás, milí rodičia a zákonní zástupcovia, na dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení po príchode do školy -  použitie rúška, dodržiavanie odstupov a dezinfekciu rúk. Pri príchode do školy ste povinní predložiť aj vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (TU príloha č.1a). Tlačivo Vám bude k dispozícii aj na vrátnici. Odporúčame, aby ste použili v tom prípade vlastné pero.

      Ďakujeme za rešpektovanie opatrení a tešíme sa na Vašu účasť.

     • Oznam

     • Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí
      od 17. 9. 2020 školského roku 2020/2021

      Vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný od 17. 9. 2020 len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (TU príloha č. 1a). Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. Vstup ďalším   osobám je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok. Na komunikáciu externých osôb so školou (aj zákonných zástupcov) odporúčame prioritne v tomto období využívať písomný spôsob komunikácie (maily) alebo telefonický kontakt.

      Podmienky vstupu do školy:

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      Povinnosti rodiča (zákonného zástupcu):

      1. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy a školského klubu detí  - nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov a dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
      4. Rodič (zákonný zástupca) predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.   (príloha č. 4 - TU) 
      5. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
      6. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho  a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo regionálnym hygienikom v Prešove. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
      • Príchod žiaka do školy od 7. 00 do 7. 45 h
      • Dodržiavame zásadu R-O-R (rúško – odstup – ruky)
      • Žiak pri vstupe do budovy absolvuje ranný filter – meranie teploty bezdotykovým teplomerom a vykoná dezinfekciu rúk pripraveným dezinfekčným prostriedkom.
      • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško, jedno rezervné musí mať vždy v dosahu (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
      • Žiak minimalizuje svoj pobyt v šatni a iných triedach.
      • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
      • Používanie rúšok je v interiéri školy (aj v ŠKD)  povinné pre žiakov druhého stupňa základnej školy a všetkých zamestnancov školy do 30. 9. 2020. Žiaci prvého stupňa základnej školy majú rúška odporúčané.
      • Žiak sa počas celého pobytu v škole riadi pokynmi pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.
      • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržiavajú žiaci, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
      • Počas prestávok žiaci zostávajú v triedach pri priamom vetraní a minimalizujú stretávanie na chodbách,  toaletách a iných triedach.
      • Triedy a toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
      • Škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      • Pedagogickí zamestnanci v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možnosti zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a pedagógmi pri výchovno-vzdelávacom procese.
      • Telocvičňa (aj posilňovňa) sa do 30. 9. 2020 nevyužívajú. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.
      • Žiaci budú časť vyučovania a aktivity ŠKD podľa podmienok školy a klimatických podmienok tráviť vonku v areáli školy alebo mimo neho.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a všetci zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
      • Dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť  veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (kľučky dverí a pod.).
      • Škola pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlenila izolačnú miestnosť s priamym vetraním (posilňovňa). Ak žiak bude vykazovať v priebehu dňa niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do izolačnej miestnosti. Škola kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. Izolačná miestnosť  bude dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná.
      • Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v čase od 7.45 do 14.10 h podľa rozvrhu hodín. Prevádzka ŠKD do 16. 00 h v dvoch skupinách (1. a 2. ročník, 3.,4.,5. ročník). Činnosť CVČ do 30. 9. 2020 nepravidelná. Záujmové krúžky budú realizovať činnosť od 1. 10. 2020.
      • Stravovanie žiakov podľa časového harmonogramu. Žiak sa stravuje v školskej jedálni obvyklým spôsobom pod dozorom príslušného pedagogického zamestnanca. Pred vstupom do jedálne si dezinfikuje ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom. Počas pobytu v školskej jedálni si žiak prekrýva horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať počas konzumácie jedla. Stravu vydáva personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom.
      • Žiak po vyučovaní odchádza domov a pri ceste zo školy sa riadi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
     • Do školy na bicykli

     • Škola zodpovedá za bezpečnosť v areáli základnej školy. Za bezpečnosť a dodržiavanie dopravných predpisov počas cesty do školy i zo školy je zodpovedný rodič/zákonný zástupca žiaka. Účastníci odparkujú svoje bicykle na školskom dvore a do školy vojdú bočným vchodom.

    • INFO ŠKD
     • INFO ŠKD

     • Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Krivany

       

      Vychovávateľka: Mgr. Monika Kuchárová                       Kontakt: 0908 848 659

      Prevádzka ŠKD: od 11:15 do 16:30                                 facebook/ŠKD KRIVANY

      Poplatky: Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je 5,- €/mesiac. Poplatok prosíme uhradiť do 10. dňa v mesiaci.

      Uvoľnenie dieťaťa z ŠKD: Dieťa bude zo školského klubu vyzdvihnuté  zákonným zástupcom alebo osobou, ktorá bola uvedená v zápisnom lístku. Ak v zápisnom lístku rodič uvedie, že dieťa môže odchádzať zo školského klubu samé, v tom prípade ho vychovávateľka pustí iba v čase, ktorý je uvedený na zápisnom lístku. Dieťa bude predčasne uvoľnené zo školského klubu len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa musí obsahovať nasledovné údaje -  meno a priezvisko dieťaťa, dátum, kedy má byť dieťa uvoľnené, hodina a spôsob odchodu ( napr. odchádza sám ), podpis zákonného zástupcu.

      Telefonická požiadavka na uvoľnenie dieťaťa nebude akceptovaná. Uvedené opatrenia boli prijaté z dôvodu ochrany detí, ktoré navštevujú školský klub ako aj z dôvodu ochrany vychovávateľky, ktorá je za prítomné deti zodpovedná.

       V rámci opatrení v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19, nemôžu do budovy školy vstupovať  rodičia žiakov. Prosíme zákonných zástupcov, aby od 3.9.2020 do 14.9.2020 svoje deti vyzdvihovali zo školského klubu volaním na vyššie uvedené tel. číslo. Dieťa bude následne v sprievode pedagogického zamestnanca odvedené do šatne a rodič ho bude čakať pred budovou školy (okrem rodičov prvákov).

      Príprava na vyučovanie: od 14:00 do 15:00

      Písanie domácich úloh je na uvážení rodičov. Ak si rodič žiada, aby dieťa písalo domáce úlohy v školskom klube, osobne to nahlási vychovávateľke. Na základe minuloročnej skúsenosti žiadame rodičov, aby svojim deťom vysvetlili, že domáce úlohy sa robia vo vyhradenom čase. Vychovávateľka nezodpovedá za to, ak dieťa aj po opakovanom upozornení odmieta robiť domáce úlohy napriek tomu, že na začiatku školského roka si to rodič žiadal. V školskom klube detí si žiaci robia len písomné domáce úlohy. Zo šlabikárov a čítaniek čítajú doma. Vychovávateľka vysvetľuje zadania domácich úloh, pomáha pri ich plnení.                            

                                                        Domáce úlohy kontrolujú rodičia!!!

     • OZNAM ŠJ

     • Oznam pre stravníkov školskej jedálne

      Stravovací poriadok

      Vzhľadom na novelu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zavádzajúcu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetkých žiakov I. a II. stupňa základných škôl od 02.09.2020 a  určenie pravidiel pre vznik nároku na danú dotáciu, Základná škola s materskou školou, školská jedáleň, oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom nasledovné:

      • Žiak má nárok na dotáciu vo výške 1,20 € denne pri splnení nasledovných podmienok:

       1. účasť aspoň na jednej vyučovacej hodine
       2. odobratie obeda
      • Ak sa žiak vôbec nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, nemá nárok na dotáciu.
      • V  prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v nasledujúci deň,  je  zákonný  zástupca žiaka povinný odhlásiť žiaka zo stravy do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa na telefónnom čísle 051/4572587 alebo emailom na adrese jedalenkrivany@gmail.com.
      • Ak zákonný zástupca neodhlási žiaka, resp. ak žiak obed neodoberie (napriek prihláseniu sa na obed v daný deň), je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť plnú výšku stravného (t. j. bez priznania dotácie) a tiež poplatok za jednorazové  obaly v hodnote 0,22€. Výška stravného určená Všeobecne záväzným nariadením o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krivany číslo 03/2019, ktoré nadobudlo účinnosť 01.09.2019 nasledovne:
      • dieťa MŠ  - 1,37 €,
      • dieťa predškolák 0,17 €,
      • žiak I. stupňa ZŠ – 1,08 €,
      • žiak II. stupňa ZŠ – 1,16 €.

      VZN obce Krivany č. 03/2019  určuje príspevok na réžiu pre deti MŠ a žiakov ZŠ vo výške 3,00 € na mesiac, v prípade keď odoberie v mesiaci minimálne jedno jedlo. Deti MŠ vo veku 2-5 rokov uhradia k stravnému 1,37 €  za jeden obed aj réžiu 3,00 € na mesiac.

      Deťom  MŠ, ktoré majú rozhodnutie o prijatí, bude poskytnutá celodenná strava od 02. 09. 2020.  Žiaci ZŠ odoberú v prvý deň školského roka suché balíčky.

      Zápisné lístky si môže zákonný zástupca žiaka stiahnuť na stránke školy doručiť do 02. 09. 2020.
      Zápisný lístok.pdf

      Každý žiak bude od 02.09.2020 automaticky prihlásený na odoberanie stravy. Bližšie informácie o spôsobe odhlasovania žiakom poskytnú v prvých dňoch školského roka triedni učitelia a zamestnanci školskej jedálne.  

      Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie. V tomto prípade si môže zákonný zástupca žiaka podať žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie stravy žiakovi vyžadujúcom diétne stravovanie v súlade s príslušnou smernicou.

      Prosíme zákonných zástupcov žiakov o dôsledné odhlasovanie zo stravy a  v prípade prihlásenia sa na obed aj odobratie prihlásenej stravy žiakmi, aby sme tak predišli  problémom s vymáhaním vzniknutých nedoplatkov.

      Nedoplatok vyčíslený školskou jedálňou je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť na základe vystavenej poštovej poukážky do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

      Mária Bačová
      vedúca školskej jedálne

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     • V zmysle § 84  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste odborného  zamestnanca:

      Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681

      Pracovná pozícia: Školský psychológ (pre materskú školu)

      Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (účinná od 15. 1. 2020)

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

      Iné súvisiace informácie: doba určitá od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021, úväzok 100 %, NP PoP II)

      Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 915 €

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou do 28. 08. 2020.


      V Krivanoch 20. 08. 2020                 

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

       

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     • V zmysle § 84  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

      Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681

      Kategória zamestnanca: pedagogický asistent (v materskej škole)

      Kvalifikačné predpoklady:  v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (účinná od 15.01.2020)

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

      Iné súvisiace informácie: pracovný pomer na dobu určitú od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021, úväzok 100 %, (NP PoP II)

      Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 738,50 € do 915,00 €

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou do 28. 08. 2020, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
       

      V Krivanoch 20. 08. 2020   

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

       

     • OZNAM

     • Letná škola

      Vážení rodičia,

      na našej škole sa Letná škola uskutoční v termíne od 10.08.2020 do 14.08.2020. Letnú školu budeme organizovať  pre dve skupiny  žiakov v cykle A (ako poldenný pobyt) a cykle B (celodenný pobyt)  pre 40 žiakov školy na základe prejaveného záujmu a potrieb žiakov.

      Cyklus A: časová dotácia 5 hodín  - od 8.00 do 13.00 h pre 20 žiakov zo SZP
      Cyklus B: časová dotácia 8 hodín -  od 8.30 do 16.30 h  pre 20 žiakov 1. - 8. ročníka

      Stravovanie žiakov bude zabezpečené v školskej jedálni. Letná škola sa uskutoční za dodržania hygienických opatrení pre prevenciu nákazy COVID-19 podľa nariadenia ÚVZ SR.

      O programe Letnej školy  a ďalšom postupe Vás budeme informovať priebežne na stránke školy a Edupage.  

      V prípade otázok nás kontaktujte na mailovej adrese: skola@zskrivany.edu.sk alebo tel. 0910 897 681.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka školy

     • OZNAM Covid-19

     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     • V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
      Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany
      Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany
      Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681
      Kategória zamestnanca: učiteľ/ka
      Podkategória zamestnanca: učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy – s aprobáciou matematika – fyzika, resp. matematika s iným predmetom
      Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
      Iné súvisiace informácie: nástup od 01. 09. 2020 na dobu určitú – zástup počas rodičovskej dovolenky, úväzok 100 %
      Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou do 09. 08. 2020, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
      V Krivanoch 29. 07. 2020
      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany